Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Vzdělávání v biologii (7507V093)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (P7507)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doktorský studijní obor je vymezen jako mezní disciplina biologie v kontextu vzdělávání, hledající vlastní přístupy ke vzdělávání v biologii jako komplexu specifických disciplin v situaci potřeby všeobecného vzdělávání širokého spektra občanů na jedné straně, vzdělávání talentů a vzdělávání v rámci profesní přípravy na straně druhé.

   Cílem studijního oboru Vzdělávání v biologii je příprava vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech typech škol - včetně univerzit připravující učitele,  s kompetencemi pro navrhování řešení opřených o metodologii vědeckého výzkumu,  kteří budou schopni definovat hlavní trendy vývoje v biologických vědách a  jejich poznatky efektivně transformovat do vzdělávacího procesu, a to jak v rovině kurikulárních obsahů tak v rovině optimálních vzdělávacích a výchovných metodických přístupů,  a kteří budou zasvěceně působit na základních a středních školách v roli vedoucích předmětových komisí a vytvářet aktuální koncepci biologického vzdělávání konkrétní školy.

   Studium je společně akreditováno a zajišťováno konsorciem: Pedagogická fakulta UK v Praze,  Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta JčU v Českých Budějovicích.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   U uchazeče je vítáno zaměření na učitelství biologie, přírodopisu nebo biologické vědy, popřípadě inženýrského biologicky orientovaného studia, a pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, měla by být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie alespoň v minimálním rozsahu. Ze světových jazyků musí ovládat minimálně angličtinu.

   Přijímací zkouška:

   Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce (projekt do 10 stran, včetně bibliografie), který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Část zkoušky bude vedena v anglickém jazyce.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru je v oblasti vzdělávání v biologii vybaven (i) kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech typech škol - včetně univerzit připravující učitele, (ii) kompetencemi pro navrhování řešení opřených o metodologii vědeckého výzkumu, (iii) kompetencemi pro definování hlavních trendů vývoje v biologických vědách a (iv) kompetencemi poznatky efektivně transformovat do vzdělávacího procesu, a (v) kompetencemi zasvěceně působit na základních a středních školách v roli vedoucích předmětových komisí a vytvářet aktuální koncepci biologického vzdělávání konkrétní školy.