Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Výtvarná výchova (7501V021)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (P7507)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Současná koncepce oboru výtvarná výchova je založena na zkoumání sociálně a kulturně podmíněného rozvoje různých stránek vizualizace (showing, imagining, creating) chápané jako specifická složka lidské ontogeneze, kultury a všeobecného vzdělávání. Studium směřuje k hlubšímu porozumění povaze tvořivého myšlení, učení a vyučování v oblasti výtvarné (vizuální) kultury a nových, kolaborativních a  vzdělávacích  funkcí  současného umění. Studium v oboru výtvarná výchova má předmětné teoretické a empiricko-výzkumné zakotvení ve vzdělávací oblasti umění a kultura, ale zároveň má i velký interdisciplinární potenciál. Představitelé tohoto oboru proto mohou kromě specifické práce ve své vlastní disciplíně být přínosnými spolupracovníky nebo i týmovými manažery v badatelských týmech takových disciplín jako pedagogika, pedagogická a vývojová psychologie, speciální pedagogika, mediální studia, kulturologie, kulturní komparatistika, sémiotika, kognitivní vědy, estetika, vizuální teorie aj.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   V přijímací zkoušce uchazeč prokazuje koncepčnost svého přístupu k odborným problémům, demonstruje hloubku i šíři své orientace v teorii a praxi výtvarné výchovy, dokazuje schopnost analyzovat literární prameny (včetně cizojazyčných). Spolu s přihláškou podává uchazeč písemný projekt výzkumné práce  na zvolené odborné téma do deseti normovaných stran strojopisu, který je doplněn seznamem literatury, krátkou anotací (5  - 10 řádků) a klíčovými pojmy (deskriptory), které vystihují obsah práce. Komise hodnotí kvalitu předloženého projektu, stejně jako předpoklady žadatele splnit cíle kladené projektem.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je profilován jako osobnost vědecky erudovaná, výtvarně a pedagogicky kompetentní, připravená k badatelské, vzdělávací a kulturní činnosti. Tvůrčí příprava v oblasti výtvarné tvorby poskytuje absolventovi kompetence k samostatné nebo týmové výzkumné práci v oblasti umění a designu, v níž syntetizuje uměleckou tvorbu s teoretickou reflexí. Absolventi mohou najít své uplatnění zejména jako učitelé a badatelé na vysokoškolských pracovištích odpovídajícího zaměření. Dále se mohou uplatnit v odpovídajících odborně profilovaných oblastech ve středních nebo základních školách, uměleckých školách, v muzeích nebo galeriích, v centrech pro další vzdělávání učitelů nebo v kulturních a jiných institucích s odpovídajícím zaměřením.