Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filozofie (6101V004)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 5

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem doktorského studia v oboru Filozofie je připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium obecných zákonitostí v dané společnosti z hlediska ontologie, gnozeologie a etiky, a tak pomoci řešit problémy, které mají celostní, planetární charakter. Absolventi pracují nejčastěji jako vysokoškolští učitelé a mají důležitý úkol: vychovávat studenty k novému druhu odpovědnosti, k asymetrické odpovědnosti, jež je zárukou kvalitního společenského vývoje ve všech oblastech. Studium je určeno zájemcům o teoretickou a filozofickou nadstavbu oboru filozofie a společenských věd. Předpokladem je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu s preferencí příslušného nebo příbuzného oboru.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je ústní zkouška ve které uchazeč prokazuje předpoklady k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice a orientovanost v základní a aktuální literatuře ve zvoleném oboru. Písemný pojekt výzkumné práce na  uchazečem zvolené odborné téma do 10 stran textu, včetně bibliografie  prokazuje hloubku orientace v dané výzkumné problematice, kterou by se chtěl v doktorském studiu zabývat.  Projekt  by měl obsahovat charakteristiku  výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované  metody teoretické a výzkumné práce a  odbornou literaturu.

   Kritéria hodnocení

   Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, stanovený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.