Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hudební teorie a pedagogika (7501V005)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (P7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Obor hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožňují vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění hloubky a rozsahu znalostí potřebných k úspěšnému absolvování studia podle vybrané specializace a se zaměřením na téma disertační práce. Předpoklady pro vědeckou práci v oboru jsou ověřovány rozpravou k předloženému projektu výzkumné práce. Písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran textu se předkládá spolu s přihláškou. Projekt má obsahovat zejména: motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu, stav zkoumání zvoleného problému, dosavadní výsledky uchazeče ve zvoleném oboru a v práci na zvoleném tématu, cíle práce, hypotézy, metody, předpokládané výsledky a bibliografii.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ve zvoleném oboru tak, aby se mohl podílet na plnění zvýšených nároků na přípravu budoucích učitelů hudební výchovy. Jde především o výzkum podmínek pro úspěšnou komunikaci mezi učitelem a žáky a o interdisciplinární dimenze této komunikace. Aplikovaný výzkum může zásadně přispět k tvorbě nových vyučovacích programů, ke koncepci a přípravě učebnic a moderních technických prostředků využitelných na všech stupních hudební výchovy.