Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pedagogická psychologie (7701V003)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie (P7701)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorské studium "Pedagogická psychologie" připravuje studenta na vědeckou výzkumnou práci v oblasti pedagogické psychologie. Obor doktorského studia není určen k tomu, aby nahradil pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Studium přidává kompetenci výzkumníka v oblasti edukace (pomocí psychologie a při znalosti kontextu ostatních věd o výchově) k již dosažené profesní přípravě. Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou s to: v případě další akademické dráhy vyučovat pedagogickou psychologii v širším kontextu psychologie a společenských věd, a to na základě vlastního empirického výzkumu či praxe; v případě pokračování v praktické psychologické práci v edukačním prostředí pak ji teoretizovat a uvádět do širšího odborného a až kulturního kontextu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč spolu s přihláškou předkládá písemný projekt výzkumné práce do 10 stran textu, který musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční i domácí odborné literatury k tématu. Přijímací zkouška ověřuje uchazečův zájem o obor a jeho předpoklady k vědecké práci. Probíhá formou diskuse, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu výzkumné práce a  prokázat hlubší znalosti vědního oboru. Uchazeč dále prokazuje, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že zná významné autory, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.  Doporučuje se garance školitele. 

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, stanovený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 09.07.2019Do: 09.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vědeckým pracovníkem pro dvě oblasti uplatnění: 1. jako psycholog-vysokoškolský učitel a 2. jako psycholog-praktik v edukačním prostředí (poradenský psycholog, školní psycholog, psycholog v zařízeních sociální péče či jinde v tematickém okruhu edukace). Umí uskutečnit empirický psychologický výzkum edukační otázky; komunikovat ho svým vědeckým kolegům; přednášet ho studentům; ucházet se s ním o vědecký grant.
   Ph.D. studium není určeno k tomu, aby nahradilo pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Studium přidává kompetenci pro psychologický výzkum v oblasti edukace k již dosažené profesní přípravě.