Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociologie (0314RA250006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociologie (B0314A250006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: sociologie, sociologicko-ekonomická studia
   volba specializace: předběžně u ústní části přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 33
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 83

   kombinovatelnost:
   sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
   sociologicko-ekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

   požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 120 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 20 bodů)
   2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd (max. 17 bodů)
   3) písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 13 bodů)

   Počet správných odpovědí v každé podčásti písemného testu je přepočítán koeficientem, který odpovídá bodovému rozsahu dané podčásti (tj. např. test obecných studijních předpokladů je přepočítán koeficientem odpovídajícím rozsahu 0-20 bodů). Bodový zisk tedy není totožný s celkovým počtem správných odpovědí.

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu (max. 20 bodů)
   2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 15 bodů)
   3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů)


   další požadavky ke zkoušce: u ústní části student odevzdává seznam vlastní četby odborné literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   a další informace na webech katedry:
   nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)
   ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se během února, podrobnější informace budou zveřejněny na webu http://ksoc.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu je kvalifikovaný pro práci na výzkumných a organizačních úkolech při realizaci společenských analýz a v oblasti práce s lidmi. Je připraven na plnění základních organizačně-operativních, výzkumných a metodických úkolů, může být využit pro řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru, a to např. na úsecích sociálního a územního rozvoje (v rámci firem, obecních úřadů, úřadů práce ap.), v organizacích pro výzkum veřejného mínění a trhu, v médiích (v analytických odděleních i v redakční práci), v dalších organizacích státní správy i neziskového sektoru. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a teorie poskytuje solidní výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké či pedagogické kariéry v oboru sociologie.