Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Řecká a latinská studia (0231RA090022)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Řecká a latinská studia (B0231A090022)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2019
   Termín podání přihlášky 2: 12.08.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura

   specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma

   volba specializace: V přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může v přihlášce zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz níže).

   kombinovatelnost:
   sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické civilizace (DAC), latinská medievistika (LM), novořecký jazyk a literatura (NJL)
   samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+NJL), latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): Řecká antická filologie – 17, Latinský jazyk a literatura – 12, Dějiny antické civilizace – 22, Novořecká filologie - 11
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): Řecká antická filologie – 40, Latinský jazyk a literatura – 24, Dějiny antické civilizace – 64, Novořecká filologie - 21

   předpokládaný počet přijímaných pro 2019/2020: novořecký jazyk a literatura: 15; ostatní specializace: 60

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.
   Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: 8
   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro ostatní specializace: 15


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:

   Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura:

   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů)
   2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů)
   3) test ze světového jazyka – prověřuje se úroveň především gramatických znalostí (max. 10 bodů)
   4) seznam četby (max. 5 bodů)

   Světový jazyk pro zkoušku si uchazeč volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program.

   Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.

   Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu.

   Pro všechny ostatní specializace:

   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) ověření předpokladů k filologickému studiu (max. 20 b.)
   2) test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou kulturu a její tradice) (max. 35 b.)
   3) oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test z antických dějin a reálií – uchazeč volí při přijímací zkoušce) (max. 35 b.)
   4) test ze světového jazyka (max. 10 bodů)

   Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program.

   další požadavky ke zkoušce: žádné

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: nelze
   pro všechny ostatní specializace: Od přijímací zkoušky bude upuštěno v případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, nebo pokud se uchazeč umístil na 1., 2. nebo 3. místě v celostátním kole soutěže Certamen Latinum. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se předkládá nejpozději do 1. 6. 2019 na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura:
   Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým programem.

   Pro všechny ostatní specializace:
   Absolvent si v průběhu studia osvojí rozsáhlý soubor znalostí a dovedností z latinského nebo starořeckého jazyka, literatury a jejich kulturního kontextu (podle zvolené specializace). Seznámí se se základními oblastmi a etapami antické kultury: s literaturou, dějinami, uměním, náboženstvím a s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé. V intenzivním jazykovém kurzu latiny nebo starořečtiny (podle zvolené specializace) získá dobrou jazykovou kompetenci opřenou o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět antickému latinsky nebo starořecky psanému textu a náležitě jej interpretovat s přihlédnutím k jeho kulturním souvislostem. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, vyhledávat potřebné informace v elektronických databázích, ovládá aktivně jeden světový jazyk).
   Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání v navazujícím magisterském studiu (zejména programu Řecká a latinská studia, ale i učitelství latiny, literární komparatistiky, obecné a srovnávací jazykovědy a dalších), případně v profesním uplatnění na vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).