Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglický jazyk (7310T008)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   obsah přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 90 minut)
   lingvistický rozbor anglického textu
   2. kolo – ústní část (pohovor, celkem max. 50 bodů)
   1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (max. 15 bodů)
   2) gramatický systém anglického jazyka, jazykové dovednosti (max. 35 bodů)

   Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu: morfologie slovních druhů, syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost dějin anglického jazyka, znalost funkčního popisu gramatického systému a relevantních gramatických kategorií.
   Ve druhém kole se testuje: 1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (uchazeč má prokázat hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku; očekává se obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor); 2) znalost anglického gramatického systému a příslušné jazykovědné terminologie (v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů na předních českých univerzitách) a jazykové dovednosti (včetně adekvátní znalosti psané a mluvené odborné angličtiny).

   další požadavky: žádné (nejsou požadovány žádné certifikáty o zkouškách z angličtiny)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent oboru Anglický jazyk a lingvistika ovládá na vysoké úrovni jak obecnou tak odbornou angličtinu v oblasti filologie a dalších humanitních vědních oborů; rozumí do hloubky teorii a metodologii anglické lingvistiky včetně lingvistiky aplikované. Najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba výborné znalosti angličtiny a otevřeného, zasvěceného a flexibilního přístupu. Nejúspěšnější absolventi pokračují ve studiu v doktorských studijních programech v České republice nebo v zahraničí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 110000 CZK / rok