Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Německý jazyk a literatura ve střední Evropě (7310T364)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: němčina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Tento mezinárodní magisterský studijní program s dvojím diplomem (double degree) je realizován na základě meziuniverzitní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou (Praha) a Univerzitou v Kolíně nad Rýnem podepsané 5.1.2016.

   kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem

   Na základě smlouvy mezi oběma univerzitami není studium zpoplatněno.

   Dieses internationale Masterstudienprogramm mit zweifachem Abschluss (double degree) wird auf Grund des zwischenuniversitären Vertrags zwischen der Karlsuniversität (Prag) und der Universität zu Köln vom 5. 1. 2016 realisiert.

   Kombinierbarkeit: 1-Fach-Masterstudium

   Gemäß dem einschlägigen Vertrag zwischen beiden Universitäten werden keine Studiengebühren erhoben.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: ústní
   oblasti přijímací zkoušky:
   1) ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (max. 25 bodů)
   2) zkouška z mluvnice současné němčiny (max. 30 bodů)
   3) zkouška z německojazyčné literatury a kultury 20. století (max. 30 bodů)
   4) motivační rozhovor (max. 15 bodů)

   Uchazeči hlásící se současně na obor Německý jazyk a literatura a na obor Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (magisterské obory) konají části zkoušky 1) – 3) jen jednou a výsledek těchto částí se jim započítává do obou oborů. Zvlášť konají pro každý z oborů jen motivační rozhovor.
   Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil nebo do doby zápisu ukončí bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou. Zkouška začíná písemnou přípravou (délka 30 minut; všichni uchazeči pozvaní na týž den společně) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány znalosti gramatiky na úrovni bakalářského studia. Následuje pohovor (každý/á uchazeč/ka jednotlivě), který trvá celkem 20 minut a má tři části. Při zkoušce z mluvnice se vychází z již opravené písemné přípravy a požadován je kromě praktické aplikace gramatiky také vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému, přehled nejvýznamnějších gramatik, autorů a jejich koncepcí. Při zkoušce z německojazyčné literatury a kultury 20. století se vychází z předloženého seznamu literatury a důraz je kladen nejen na faktografické informace o autorech a jejich dílech, ale také na interpretaci děl, návaznost na charakteristiku epoch a sepětí s kulturně-společenským vývojem dané doby. S přihlédnutím k zaměření oboru doporučujeme volit tituly relevantní pro středoevropský kontext. V motivačním rozhovoru dostává uchazeč/ka prostor k tomu, aby vysvětlil/a, proč se rozhodl/a studovat právě tento mezinárodní studijní obor. Celá přijímací zkouška je vedena v němčině. Vzor písemné přípravy vč. klíče je k nahlédnutí na webových stránkách Ústavu germánských studií v sekci Studium – Přijímací zkoušky. Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií také každoročně na jaře pořádá Přípravný kurz pro uchazeče, při němž se uchazeči dozvědí více o zaměření pracoviště, studijním oboru, studijních plánech atd. a jsou také hlouběji informováni o formě, obsahu i rozsahu přijímacích zkoušek. Bližší informace k tomuto kurzu jsou k nalezení na téže webové stránce.

   další požadavky ke zkoušce: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl.   Aufnahmeprüfung: mündlich
   Inhalte der Aufnahmeprüfung:
   1) Überprüfung der Kenntnisse der grammatischen Strukturen (max. 25 Punkte)
   2) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (max. 30 Punkte)
   3) Deutschsprachige Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts (max. 30 Punkte)
   4) Motivationsgespräch (max. 15 Punkte)

   Die Bewerber, die sich für das Fach Deutsche Sprache und Literatur und für das Fach Německý jazyk a literatura (beide Masterstudiengänge) zugleich bewerben, absolvieren die Teile 1) bis 3) nur einmal. Das Ergebnis dieser Teile wird Ihnen für beide Studiengänge zugerechnet. Das Motivationsgespräch wird für jeden Studiengang getrennt geführt.
   Zum Studium kann der/die Bewerber/in aufgenommen werden, der/die ein Bachelorstudium (vor allem) in einem philologischen bzw. geisteswissenschaftlichen Fach abgeschlossen hat bzw. bis zur Immatrikulation abgeschlossen haben wird. Bei der Aufnahmeprüfung werden die Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nach GERS beansprucht. Die Aufnahmeprüfung kann vor der Bachelorabschlussprüfung abgelegt werden. Die Prüfung fängt mit einer schriftlichen Vorbereitung an (Dauer 30 Minuten; alle Bewerber zusammen), in der die praktischen Grammatikkenntnisse (Niveau Bachelorstudium) überprüft werden. An demselben Tag folgt das Gespräch (jede/r Bewerber/in individuell), das insg. 20 Minuten dauert und drei Teile hat. Bei der Prüfung in Grammatik der deutschen Gegenwartssprache werden – ausgehend von der schriftlichen Vorbereitung – neben der praktischen Anwendung der Grammatik auch die Einsicht in die Zusammenhänge und Regularitäten des sprachlichen Systems, die Übersicht über die bedeutendsten Grammatiken, ihre Autoren und Konzeptionen verlangt. Die Prüfung in der deutschsprachigen Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts geht von der vorgelegten Liste der gelesenen Literatur aus und es werden nicht nur die faktographischen Daten über Autoren und deren Werke, sondern auch die Interpretation dieser Werke, die Verbindung mit der Epochencharakteristik und der soziokulturellen Entwicklung der Zeit befragt. Mit Rücksicht auf die Charakteristik des Studienfachs werden die für den mitteleuropäischen Kontext relevanten Titel empfohlen. Im Motivationsgespräch erklärt der/die Bewerber/in, warum er/sie sich für diesen internationalen Studiengang entschieden hat. Die ganze Aufnahmeprüfung verläuft auf Deutsch. Der Mustertest der schriftlichen Vorbereitung incl. Lösungsschlüssel ist auf der Webseite des Instituts für Germanische Studien in der Sektion Studium – Aufnahmeprüfungen zu finden. Jedes Jahr wird auch ein Vorbereitungskurs angeboten, an dem die Bewerber/innen Informationen über die Ausrichtung des Instituts, den Studiengang, die Studienpläne sowie über die Form, Inhalt und Umfang der Aufnahmeprüfung erfahren. Nähere Informationen zu diesem Kurs sind auf derselben Webseite zu finden (s. auch unten).

   Sonstige Anforderungen: Am Anfang der Prüfung ist die Liste der gelesenen Literatur der deutschsprachigen Autoren vorzulegen. Die Liste enthält mind. 20 Titel im Original, davon mind. 10 belletristische Werke.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze

   nicht möglich
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu:
   http://german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
   https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy (stránky věnované přijímacímu řízení a přípravnému kurzu)


   Sonstige Informationen:
   http://german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
   https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent mezinárodního studijního programu disponuje pokročilými znalostmi německého jazyka a literatury i komunikativními dovednostmi slovem i písmem. Jeho faktografické znalosti německé jazykové oblasti a orientace v historii i současné kultuře ve středoevropském kontextu mu umožňují, aby svou odbornou erudovanost a jazykovou vybavenost mohl využít pro práci v evropských a dalších mezinárodních kulturních institucích, v diplomacii, v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně.

   Der Absolvent des internationalen Studienprogramms verfügt über umfangreiche Kenntnis und Fähigkeiten zur Reflexion der deutschen Sprache und Literatur und deren Einbettung in den mitteleuropäischen Raum. Seine faktographischen Kenntnisse im Bereich der deutschsprachigen Literatur und Kultur und die erworbenen Fähigkeiten befähigen ihn vor allem zur Tätigkeit in europäischen und sonstigen Kulturinstitutionen oder Diplomatie. Der Absolvent kann außerdem als Sprachexperte, Redaktionsleiter oder wissenschaftlicher Mitarbeiter wirksam sein.