Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Skandinavistika (7310T254)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: dánština, norština, švédština
   volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia

   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 150 minut)
   1) překlad textu z češtiny do zvoleného skandinávského jazyka (dánština, norština nebo švédština) (max. 10 bodů)
   2) esej v dánštině, norštině nebo švédštině na jedno ze zadaných témat (max. 20 bodů)
   3) test znalostí z literární vědy a jazykovědy s důrazem na Skandinávii (v češtině) (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) teoretické znalosti studovaného skandinávského jazyka (max. 25 bodů)
   2) skandinávská literatura – obecné znalosti a rozbor některých přečtených děl (na základě seznamu četby, viz níže) (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč je povinen ve 2. kole odevzdat vlastnoručně podepsaný seznam alespoň 60 titulů skandinávské beletrie přečtených v češtině nebo v jiných jazycích – titulem se rozumí román, divadelní hra, básnická nebo povídková sbírka, či knižní výbor z básní nebo povídek.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   lze. Bude upuštěno od přijímací zkoušky, pokud je průměrná známka uchazečovy bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (nebo z předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) výborně. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 10. 5. 2019.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi.