Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Nizozemský jazyk a literatura (7310T109)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 7

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 12.08.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.
   Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento obor: 5
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   Obsah přijímací zkoušky:
   1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů)
   2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou literaturu (max. 30 bodů)
   3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů)

   Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.

   další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti podané do 31. 3. 2019 lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Je schopen používat odbornou, akademickou nizozemštinu a zároveň je schopen efektivně komunikovat v pracovním i úředním prostředí a psát náročné texty v nizozemštině. Osvojil si kompetence spjaté s psaním odborných textů o nizozemském jazyce a literatuře. Absolvent se dokonale orientuje v nizozemském a vlámském kulturním prostředí. Rovněž ovládá praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu textů odborných a literárních.
   Navazující magisterský studijní obor Nizozemský jazyk a literatura připravuje odborníky, kteří mohou pracovat v širokém spektru kulturního a politického života, v nakladatelstvích jako redaktor, v publicistice jako kritik nebo redaktor, v diplomatických službách, ve státní správě a mezinárodních organizacích, v různých kulturních institucích a samozřejmě ve specializované vědecké a výzkumné práci. Vedle toho má i dobré předpoklady pro činnost překladatelskou.