Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Latinský jazyk a literatura (7310T088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 9

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 12.08.2019
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento obor: 5
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) ověření schopnosti práce s texty v pramenném jazyce: překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) + překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (v případě zájmu je možná písemná příprava) (max. 40 bodů)
   2) dějiny římské (resp. antické) literatury a dějiny antického Říma (resp. antického starověku) – diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i v originále) i prostudované odborné literatuře (max. 40 bodů)
   3) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)

   Další požadavky ke zkoušce: Při přijímací zkoušce se jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a posouzení motivace ke studiu oboru komisi předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě:
   - seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále) a prostudované sekundární literatury,
   - výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
   - stručný strukturovaný životopis.
   Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského studia Latinského jazyka a literatury na FF UK: http://urls.ff.cuni.cz/cs/studium/xlatina/xlatina-bakalarske-studium/povinna-cetba-lat-bak/.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent během studia získá velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, doplněný základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. K tomu zvládá metody odborné a vědecké práce ve své zvolené specializaci, podpořené schopností využívat primární prameny i sekundární odbornou literaturu.
   Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň̌ skutečnost, že se studium latiny realizuje jako dvouoborové, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum pracovních příležitostí, a to jak v doktorském studiu (na českých i zahraničních vysokých školách), tak v praxi (v nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v překladatelské praxi).