Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Komparatistika (8109T007)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 30

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) naratologická interpretace (max. 30 bodů)
   2) komparativní interpretace básnického textu (max. 20 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur (max. 15 bodů)
   2) metodologicko-teoretická vybavenost (max. 15 bodů)
   3) projekt diplomové práce (max. 20 bodů)

   Obsah a hodnocení zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) naratologická interpretace: komparativní analýza několika textových úryvků z oblasti vyprávění a/nebo esejistiky a/nebo teorie
   2) komparativní interpretace básnického textu: rozbor několika básnických textů z hlediska srovnání jejich poetiky a tematiky
   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; zkouší se na základě seznamu četby beletrie předloženého ke zkoušce uchazečem
   2) metodologicko-teoretická vybavenost: zkouší se na základě seznamu četby odborné literatury předloženého ke zkoušce uchazečem, zkoumá se obeznámenost se základními pojmy a koncepty oboru a schopnost jejich produktivního užívání
   3) projekt diplomové práce: pohovor nad předloženou synopsí diplomové práce z hlediska její realizovatelnosti a produktivnosti

   další požadavky ke zkoušce:
   - seznam četby beletristické i odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky),
   - jednostránková synopse zamýšlené diplomové práce (vymezení tématu, metodologie, hlavní hypotetické teze; odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších uměnovědných disciplín. Obor poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, dějin umění, kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje vzdělání získané na některém z oborů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci v médiích a kulturní sféře (kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně).