Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Finská filologie (7310T345) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v ak. roce 2017/18: 5
   počet přihlášených v ak. roce 2017/18: 9
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) gramatický test (úroveň B2–C1 podle SERR) (max. 15 bodů)
   2) porozumění textu a poslech (max. 15 bodů)
   3) finská literatura: esej a znalostní test (max. 20 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 20 bodů)
   2) historické, sociální a kulturní reálie Finska (ve finštině) (max. 20 bodů)
   3) celková motivace ke studiu (viz další požadavky ke zkoušce) (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   student je povinen předložit seznam přečtené odborné literatury a beletrie (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   lze. Bude upuštěno od přijímací zkoušky, pokud je průměrná známka uchazečovy bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oboru Finská studia výborně. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 4. 6. 2019. Do tohoto dne musí uchazeč, který žádá o upuštění od přijímací zkoušky, složit bakalářskou zkoušku, a pokud ji nesložil na Filozofické fakultě UK, také doložit známky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: https://fin.ff.cuni.cz/cs/ (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   • specialista ve firmách obchodujících s Finskem, které operují v ČR,
   • kulturní instituce (nakladatelství, kulturní centra či pořadatelé kulturních akcí s danou tematikou),
   • státní správa,
   • mezinárodní instituce,
   • sdělovací prostředky (specialista na finský region, příp. korespondent),
   • oblast cestovního ruchu (programový koordinátor, průvodce),
   • překladatelská a tlumočnická činnost