Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filmová studia (8104T017)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 7
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 24

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) představení bakalářské práce – hodnotí se zejména schopnosti akademického psaní a metodologické a teoretická vybavenost (max. 30 bodů)
   2) představení projektu diplomové práce – hodnotí se promyšlenost tématu, metodologické zázemí studenta, schopnost formulovat problém a základní badatelskou otázku (max. 50 bodů)
   3) pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury, dále rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména uchazečův přehled v oblasti filmu či vizuální kultury (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Životopis, seznam přečtené odborné literatury, dále bakalářská práce nebo podrobný popis projektu bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Projekt zamýšlené diplomové práce (o délce přibližně 3–5 normostran), který bude vypracován podle následujících pokynů:
   • Vymezení tématu: Projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v čem je téma novátorské, a naznačí, jaký přínos oboru slibuje jeho zpracování.
   • Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: Projekt shrne dosavadní poznatky v dané oblasti, zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, popř. se vůči nim vymezí.
   • Materiál a metodologie: Projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak bude postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, konceptuální rámec a předpokládanou strukturaci výzkumu.
   • Literatura: Projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.

   Projekt je třeba doručit do 10 dnů před přijímací zkouškou na adresu: Katedra filmových studií, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK a zároveň v elektronické podobě na adresu: katerina.svatonova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   film.ff.cuni.cz (Katedra filmových studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických kontextech i ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, dobře se uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina, apod.). Je připraven pro další doktorské studium.