Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Nizozemský jazyk a literatura (7310R109)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v ak. roce 2017/18: 20
   počet přihlášených v ak. roce 2017/18: 40
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

   1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
   2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
   3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

   Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

   další požadavky ke zkoušce:
   uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:
   Hugo Claus: Fámy (orig. De geruchten), Paseka 2005
   Willem Frederik Hermans: Už nikdy spánek (orig. Nooit meer slapen), Host 2011
   Hella Haasseová: Černé jezero (orig. Oeroeg), Plus 2014

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení nederlandistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského studia nizozemského jazyka a literatury si spolehlivě osvojil základní znalost nizozemského jazyka (odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Orientuje se v literatuře, kultuře, reáliích a dějinách nizozemsky mluvící oblasti a má základní obecně teoretické znalosti oboru. Tyto kompetence může dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu na české či zahraniční univerzitě i uplatnit v praxi.
   Absolvent může pracovat jako asistent v širokém spektru kulturního a politického života. Znalost kultury, na kterou je kladen důraz, umožní uplatnění v kulturních institucích či sdělovacích prostředcích. Další možnosti uplatnění najde v cestovním ruchu, v hospodářské a podnikatelské sféře a bude mít i základy pro překladatelskou činnost.