Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hispanistika (7310R259)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  40 / 91

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) praktická znalost španělštiny (max. 40 bodů)
   2) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)
   3) všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 20 bodů)

   Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.) a předpoklady k filologickému studiu: všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka), schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.

   První část zkoušky (praktická znalost španělštiny) sestává z rozhovoru, četby a překladu úryvku textu (např. z novinového článku) a vysvětlení určitého gramatického jevu. Tato část je vedena ve španělštině (kromě překladu). Druhá část (španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin) probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat porozumění přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů. Třetí část (všeobecné znalosti z jazykovědy) probíhá rovněž v češtině, vychází ze středoškolských znalostí lingvistických kategorií a pojmů (znalosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím některé odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák – Jazyk a jazykověda) a předpokládá také základní znalosti o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině apod.).
   V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávaných španělským Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U prvního okruhu (praktická znalost španělštiny) uchazeč získává bonifikaci:
   A) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010,
   B) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010.
   C) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010.
   Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky notářsky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný počet bodů za tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokážou velmi dobrou znalost španělštiny.

   další požadavky ke zkoušce:
   A) seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam rozsáhlejší)
   B) strukturovaný životopis (eventuálně doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech s užíváním španělštiny, např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod.)
   C) v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat notářsky ověřenou kopii diplomu DELE B2/C1/C2 (viz výše)
   Všechny tyto dokumenty se odevzdávají u přijímací zkoušky a budou tvořit součást spisu.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   bude se konat v sobotu 19. ledna 2019 (dopoledne, cca 4 hodiny), informace o místě konání a hodině začátku budou s dostatečným předstihem zveřejněny na urs.ff.cuni.cz. Kurz je zdarma. Je nutné se předem přihlásit na e-mail dora.polakova@ff.cuni.cz.
   Uchazeči mají dále možnost využít online přípravného kurzu, který je rovněž zdarma a nabízí prezentace i praktická cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný zde: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační formulář). Klíč k zápisu: hispanistika.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, dějin španělské a hispanoamerické literatury, kultury a dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1 podle SERR a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu (zejména oborů Hispanistika a Iberoamerikanistika). Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru zaměstnání, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v mediích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie. O konkrétních možnostech uplatnění si uchazeč může udělat představu na základě medailonků našich absolventů, které jsou zveřejněny na webu ÚRS. (http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-bc-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-hispanistiky-aneb-jake-moznosti-uplatneni-mam-po-dokonceni-studia/)