Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Divadelní věda (8104R001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 59

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) oborový test (kulturní a uměnovědný přehled, teorie a dějiny divadla) (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) zkouška z teorie a dějin divadla (max. 20 bodů)
   2) rozprava nad prostudovanou a doporučenou literaturou (max. 20 bodů)
   3) rozprava nad písemnými domácími pracemi a jejich zhodnocení (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Dvě písemné domácí práce s divadelní, resp. divadelně-vědnou tématikou (např. recenze inscenace, analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle apod. – každá v rozsahu minimálně 3 600 znaků), seznam odborné četby a stručný životopis. Uvedené materiály je třeba předat osobně v den konání řádného termínu prvního kola přijímacích zkoušek (písemné části přijímací zkoušky), případně zaslat poštou na adresu katedry: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 (datum odeslání – nejpozději v den konání řádného termínu písemné části přijímací zkoušky).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
   facebook.com/divadelnivedaFFUK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podrobnější informace o dvoudenním kurzu „Divadlo do kapsy“ jsou k dispozici na webu katedry (http://dv.ff.cuni.cz/index.php?menu=uchazec&sub=uchazec&str=pripravny_kurz.php).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   U absolventa bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném) oboru.