Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  33 / 50

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci;
   operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky)
   (max. 60 bodů)
   3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)


   Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

   a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:
   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny

   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci;
   operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky)
   (max. 60 bodů)
   3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)


   b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:

   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka

   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci – přeloženo do českého znakového jazyka; operativní dovednosti v češtině + porozumění českému psanému textu – v psané češtině, bez překladu do českého znakového jazyka (max. 60 bodů)
   3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

   c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).


   další požadavky ke zkoušce: žádné

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se; kurz je určen pouze pro uchazeče-uživatele českého znakového jazyka, informace budou zveřejněny na webové stránce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících (http://ujkn.ff.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi bakalářského studia pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů při vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Pevnost – České centrum znakového jazyka, Česká unie neslyšících, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Trojrozměr, Tichá linka, Tichý svět…), pracovníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod. Mnozí také pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studiu oboru Čeština v komunikaci neslyšících či v oborech jiných.