Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Veřejná a sociální politika (6731T016)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (N6703)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  29 / 56

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní obor bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky dvoukolové

   První kolo - písemná část:

   1.     test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

   2.     test z anglického jazyka – max. 30 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo - ústní část:

   1.     motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

   2.     doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 07.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U studentů bakalářských studijních oborů 6703R006 Sociologie a sociální politika, 6701R032 Politologie a veřejná politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvují v akademickém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, upustí děkanka FSV na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, od přijímací zkoušky, jestliže při studiu dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

   A.   Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

   Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

   B.    Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

   ·       Ústavněprávní a politický systém země

   ·       Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

   ·       Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

   ·       Složky a funkce veřejné správy

   ·       Sociální stát, jeho prvky a nástroje

   ·       Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

   ·       Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

   ·       Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

   ·       Aktéři a instituce ve veřejné politice

   ·       Vztah hospodářské a sociální politiky

   ·       Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

   ·       Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

   ·       Povaha, příčiny a důsledky korupce

   ·       Procesy evropské integrace

   ·       Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

   ·       Sociální politika v České republice

   ·       Zdravotní politika v České republice

   ·       Vzdělávací politika v České republice

   ·       Rodinná politika v České republice

   ·       Občanský sektor v České republice

   http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-33-version1-Otazkynovejsi.doc

   Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.