Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mezinárodní vztahy (6701T005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (N6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 65
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  66 / 172

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní obor bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   První kolo:

   1. test z angličtiny (max. 30 bodů)

   2. oborově zaměřený test z mezinárodních vztahů (max. 90 bodů).

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkanka na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1. odpověď na otázku s problematikou mezinárodních vztahů formou eseje (max. 40 bodů).

   Bodové hodnocení esejů se řídí podle následujících kritérií:

   0-10 b./esej: výrazně, nedostatečné nebo zcela chybějící faktografické informace, velmi slabá nebo chybějící argumentace

   10-20 b./esej: nedostatečná nebo chybná faktografie, slabá argumentace

   20-30 b./esej: faktografie a argumentace na přijatelné úrovni, ale s výraznějšími nedostatky

   30-40 b./esej: přesná a rozsáhlejší faktografie, přesvědčivá a hlubší argumentace

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2018/2019 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti  od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011), kteří ve studiu studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011) dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   I. Obecná problematika mezinárodních vztahů

   Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál

   Drulák, Petr, Kratochvíl, Petr (eds) (2009) Encyklopedie mezinárodních vztahů, Praha: Portál

   II. Dějiny mezinárodních vztahů

   Plechanovová, Běla, Fidler, Jiří (1997) Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu

    

   III. Mezinárodní bezpečnost

   Waisová, Šárka (2005) Bezpečnost: vývoj a proměny konceptu, Plzeň: Aleš Čeněk

   Waisová, Šárka (2011) Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Plzeň: Aleš Čeněk

    

   IV. Evropská integrace

   König, Petr, Lacina, Lubor, Přenosil Jan (2007) Učebnice evropské integrace, Brno: Barrister & Principal

   Ukazkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejména v diplomatické službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných a soukromých institucí, v zahraniční politické publicistice, případně ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách.