Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bezpečnostní studia (6701T020)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (N6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 65
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  61 / 129

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní obor bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Přijímací zkouška se skládá z:

   1. testu z angličtiny - (max. 30 bodů)

   2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky, který obsahuje tři části:

   • odpovědi ověřující porozumění akademickému textu (max. 25 bodů)
   • výběr odpovědí z nabídky (max. 45 bodů) a
   • odpovědi na otázky s bezpečnostní problematikou formou eseje ověřující znalosti a schopnost řešení problému (max. 30 bodů)

   3. hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia (max. 30 bodů)

   Cílem esejů v sestavě přijímacích testů na obor BS je dát uchazeči o studium příležitost, aby prokázal své schopnosti samostatné a přesvědčivé argumentace na základní bezpečnostní témata. Pro úspěch v této části zkoušky jsou zapotřebí základní faktografické znalosti a schopnost přemýšlet o nich v souvislostech. Znalost odborné literatury a její využití v argumentaci je pak předpokladem pro zisk plného počtu bodů.

   Bodové hodnocení esejů se řídí podle následujících kritérií:

   0 b./esej: faktograficky nepřesné, popř. faktograficky sice bez chyb, ale argumentaci schází jakákoli hloubka. Uchazeč nedokáže přesvědčit o tom, že má alespoň minimální odborný zájem o problematiku bezpečnosti.

   5 b./esej: Faktograficky bez výraznějších chyb, argumentace není zcela koherentní a přesvědčivá, ale obsahuje náznaky hlubších úvah.

   10 b./esej: faktograficky bez chyb, koherentní a přesvědčivá argumentace. Uchazeč prokazuje základní faktografické znalosti a schopnost s nimi pracovat. Jeho či její argumentace ale nevyužívá sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

   15 b./esej: faktograficky přesné, přesvědčivá a sofistikovaná argumentace. Kandidát se snaží využít pro svou argumentaci i sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

   Výsledky dosavadního studia uchazeč dokládá transkriptem studijních výsledků za ukončené ročníky studia. Naskenovaný transkript studijních výsledků potvrzený studijním oddělením fakulty, resp. vysoké školy, uchazeč vkládá jako přílohu elektronické přihlášky.

   Pro přidělení celočíselného bodového hodnocení za dosažené studijní výsledky bude vypočten prostý aritmetický průměr za ukončené ročníky studia bez započtení neúspěšných pokusů a případných výsledků státní závěrečné zkoušky zaokrouhlený na tři desetinná místa. Pro převod na body bude použita následující tabulka:

   aritmetický průměr

   počet bodůoddopočet bodůoddo
   30 1,000 1,066 15 2,005 2,071
   29 1,067 1,133 14 2,072 2,138
   28 1,134 1,200 13 2,139 2,205
   27 1,201 1,267 12 2,206 2,272
   26 1,268 1,334 11 2,273 2,339
   25 1,335 1,401 10 2,340 2,406
   24 1,402 1,468 9 2,407 2,473
   23 1,469 1,535 8 2,474 2,540
   22 1,536 1,602 7 2,541 2,607
   21 1,603 1,669 6 2,608 2,674
   20 1,670 1,736 5 2,675 2,741
   19 1,737 1,803 4 2,742 2,808
   18 1,804 1,870 3 2,809 2,875
   17 1,871 1,937 2 2,876 2,942
   16 1,938 2,004 1 2,943 3,009
   - - - 0 3,01 a výše

   V případě, že uchazeč dodal studijní výsledky hodnocené na stupnici dle ECTS grading (tj. klasifikace A–E), je k převodu na hodnoty použité pro výpočet prostého aritmetického průměru dle předchozího odstavce použito pravidlo: A=1,0 B=1,5 C=2,0 D=2,5 E=3,0. Při použití jiné klasifikační stupnice úspěšně splněných předmětů, než je 1–3, resp. A–E, bude nejdříve proveden převod na stupnici A–E (dle pravidel stanovených vysokou školou, resp. fakultou, kde uchazeč studuje, resp. studoval ) a poté na stupnici 1–3 dle výše uvedeného pravidla.

   Studijní obor, jehož studijní výsledky uchazeč dokládá, musí být shodný s oborem, jehož úspěšné ukončení prokazuje student/ka v případě přijetí ke studiu před zápisem ke studiu.

   Přijatí jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče  na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací   zkoušky dle tohoto opatření k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2018/2019 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium,upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v aka­de­mic­kém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže při studiu daného programu dosáhli studijního průměru do 1,80 včetně. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní literatura
   Tato literatura představuje základní odborné znalosti, které jsou od uchazeče o studium bezpečnostních studií v magisterském stupni požadovány.

   • Collins, Alan, ed. Contemporary Security Studies. Oxford; New York: Oxford University
   • Smith, Michael E. International Security: Politics, Policy, Prospects. Basingstoke, Hampshire [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2010.
   • Baylis, John, James J Wirtz, and Colin S Gray. Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.


   Další doporučené zdroje
   Uchazeč o studium bezpečnostních studií by měl mít všeobecné znalosti o vývoji mezinárodní politiky a o aktuálních bezpečnostních tématech. Následující zdroje mohou napomoci při rozšiřování a prohlubování těchto znalostí.

   Dějiny světové politiky

   • Kissinger, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997
   • Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000
   • Plechanovová, B., Fidler, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

   Aktuální bezpečnostní témata

   Ukázkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.