Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Politologie (0312VD200014)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (P0312D200014)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium je určeno především absolventům magisterského studia politologie nebo jiných společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru politologie se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí (politických stran, stranických systémů s důrazem na vývojové trendy současnosti) včetně analýzy různých aspektů politické teorie.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu Politologie (resp. společenské vědy jako historie či sociologie, apod.) doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání oborově relevantního vysokoškolského vzdělání v České republice. 

   2. Do 31. 5. 2019 předloží uchazeč projekt své disertační práce současně v papírové formě na Centrum doktorských studií IPS (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice) a elektronicky na adresu cds-ips@fsv.cuni.cz. Projekt v rozsahu 6-7 normostran (1800 úhozů na stránku včetně mezer) musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. 

   3. Přijímací zkouška je vedena formou  pohovoru o projektu navrhované disertační práce včetně důrazu na oborové znalosti uchazeče.

   Přijímací komise hodnotí:

   a)     Kvalitu projektu po obsahové i formální stránce a především schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného, resp. badatelského  kontextu (relevantnost navrženého tématu disertační práce v kontextu současného českého, resp. mezinárodního výzkumu).

   b)     Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že navrhované téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání (tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.).

   Rozhodujícím kritériem pro hodnocení uchazeče je:

   a)     Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci, teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč schopen obhájit v přijímacím pohovoru.

   b)     Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury, který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky (seznam musí obsahovat nejméně 30 odborných titulů).

   c)     Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

    V přijímací zkoušce může uchazeč získat  maximálně 60 bodů.

   Maximální bodové hodnocení:

   a)     za 1. část přijímacího pohovoru týkající se navrženého projektu je 40 bodů,

   b)     za 2. část zohledňující orientaci v oboru na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury 20 bodů.

   Poté, co se přijímacímu řízení podrobí všichni kandidáti a kandidátky, vypracuje přijímací komise zápis. Jeho součástí je bodové ohodnocení uchazečů a stanovení jejich pořadí podle počtu získaných bodů.

   4. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 60 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Dále vizte Obecné podmínky přijímacího řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 10.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku postavení a role Evropské unie v mezinárodním kontextu.