Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mezinárodní vztahy (0312VD200001)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní vztahy (P0312D200001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává uchazeč do 17. 5. 2019 elektronicky na phd.mv@seznam.cz a  cds-ips@fsv.cuni.cz a současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK.

   Centrum doktorských studií, IPS, FSV UK

   U Kříže 8

   158 00 Praha

   Projekt musí obsahovat:

   •        věcné vymezení tématu disertační práce

   •        současný stav poznání

   •        cíl projektu

   •        předpokládaný postup/metodu

   •        seznam literatury

   Bližší informace o požadavcích na projekt z hlediska standardů výzkumu, původnosti a podmínek realizace jsou zveřejněny na stránkách katedry mezinárodních vztahů IPS. Uchazeč o studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií pro daný akademický rok (na stránkách katedry mezinárodních vztahů IPS nejpozději 31. ledna 2019).

   Uchazečům je doporučeno, aby výzkumný záměr před jeho odevzdáním konzultovali s vybraným školitelem.

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok. V prvním kole lze získat maximálně 40 bodů. Hranice pro postup do druhého kola bude stanovena na základě počtu přihlášených, kvalitě jejich projektů, zastoupení prioritních témat mezi přihlášenými uchazeči a rozdělení mezi navrhovanými školiteli. Po přihlédnutí ke všem těmto faktorům, stanoví komise hranici pro postup do 2.kola, které probíhá formou ústního pohovoru.

   Obsahem pohovoru jsou otázky zjišťující:

   • cíle disertačního výzkumu

   • teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu

   • proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity

   Ve druhém kole je součástí bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce.

   V druhém kole je tedy možné získat max.  40 bodů.

   Celkový počet bodů za obě kola je max. 80 bodů.

   Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

   Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálněvědního či humanitního zaměření.

   Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkankou s ohledem na počet uchazečů a kapacitní možnosti školících pracovišť.

   Dále vizte Obecné podmínky přijímacího řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 10.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studia doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.