Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Andragogika a management vzdělávání (0111TA190001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Andragogika a management vzdělávání (N0111A190001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Odborné zaměření studijního programu se orientuje na oblast andragogiky, teorie managementu vzdělávání a teorii vzdělávání dospělých. Vychází zejména z pedagogiky, psychologie, teorie řízení a organizace, filozofie výchovy a sociologie. Cílem navazujícího magisterského SP je vytvořit prostředí pro přípravu kvalifikovaných odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých, počátečního a dalšího vzdělávání a jeho managementu. Dále pak zprostředkovat potřebné znalosti a vytvořit teoretický základ pro rozvoj dovedností a kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. SP je zaměřen na získání poznatků vycházejících z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na rozvoj schopností aplikovat je v různých sociálně-ekonomických kontextech.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 100 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí z oblasti vzdělávání dospělých a andragogiky, řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a sociologie. Důraz je kladen na aplikaci znalostí v současném kontextu celoživotního učení a vzdělávání. Délka testu je 30 min.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E. a NOVÝ, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

   CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování, 2. vyd. Praha: Grada, 2010.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2015.

   PRŮCHA, J. a VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014.

   TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M., TRUNDA, J. a DVOŘÁKOVÁ, M. Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015.

   VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., TROJAN, V. (Eds.). Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha: Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.

   VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016.

   Celostátní strategické a koncepční dokumenty týkající se školství a vzdělávání (zpravidla dostupné na internetových stránkách ČŠI – www.csicr.cz)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Profese lze rozdělit do dvou základních kategorií: 1. podílející se na výchovně-vzdělávací činnosti (tj. na její přípravě, organizačním zabezpečení, realizaci, hodnocení); 2. podílející se na řízení vzdělávacích organizací, případně na řízení vzdělávacího procesu. Do první kategorie můžeme zařadit profese jako je např. andragog, lektor (dalšího vzdělávání), trenér, instruktor, tutor, kouč, mentor, mediátor, školitel, supervizor, referent vzdělávání, poradce, metodik vzdělávání, projektový manažer vzdělávání, manažer vzdělávání, odborník pro koncepci celoživotního vzdělávání, preventista a osvětový pracovník, edukátor, specialista vzdělávání a HR. Do druhé kategorie můžeme zařadit: manažery (vedoucí a řídící pracovníky působící v oblasti formálního a neformálního vzdělávání), vedoucí pracovníky (na všech stupních řízení) a specialisty působící v oblasti celoživotního vzdělávání.

   Absolvent najde uplatnění jak v soukromé (vzdělávací organizace, oddělení vzdělávání a rozvoje), tak
   i veřejné sféře (školská zařízení, úřady práce, odbory školství a zaměstnanosti, příspěvkové organizace zabývající se počátečním a dalším vzděláváním, strategické a koncepční útvary magistrátů a měst, útvary projektů a evropských dotací).

   Současné trendy na trhu práce ukazují poptávku po takto vysokoškolsky vzdělaných odbornících.