Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Školský management (0413RA190001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Školský management (B0413A190001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Maximální počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Náplní studia jsou oblasti pedagogického vedení, vedení lidí, personalistiky, školského managementu, právní a ekonomické aspekty a disciplíny související (základy psychologie a sociologie). Kromě prezenčních aktivit jsou součástí studia praktické formy výuky a stáže ve školách, školských zařízeních, ČŠI, u vybraných zřizovatelů či ve vzdělávacích organizacích. Absolventi se uplatní jako vedoucí pedagogičtí pracovníci ve školách a ŠZ, jako pracovníci zřizovatelů či státní správy, ČŠI, vzdělávacích organizací, popř. budou pokračovat v dalším studiu.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 60 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a ověření základního právního povědomí z oblasti školského práva. Důraz je kladen na aplikaci znalostí v současném kontextu české vzdělávací soustavy. Dílka testu je 30 min

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Celostátní strategické a koncepční dokumenty týkající se školství a vzdělávání (zpravidla dostupné na internetových stránkách ČŠI – www.csicr.cz)

   Právní předpisy vztahující se k řízení školské soustavy, škol a školských zařízení a jejich komentovaná vydání.

   PETTY, G. (2008). Moderní vyučování. Praha: Portál.

   PRŮCHA, J. (2015). Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál

   ŘÍČAN, P. (2013). Psychologie. 4. doplněné a upravené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0532-6

   TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., TRUNDA, J. (2015). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Praha: PedF UK.

   VETEŠKA, J. (2016). Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál.

   VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. (2006). Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press.

   VOKÁČ P., ZELENÁ J., PEŠTÁLOVÁ L. Školský zákon s odborným výkladem Třinec: RESK, 2015.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi studijního programu najdou uplatnění jako vedoucí pedagogičtí pracovníci v regionálním školství (ředitelé škol, zástupci, střední management), stejně tak budou znalosti využity v ostatních vzdělávacích organizacích, zřizovateli škol či pracovníky ČŠI. Absolvování studia bude zvyšovat řídící kompetence i u pedagogických pracovníků, kteří v současné chvíli nevykonávají vedoucí funkci, popř. se na ni teprve připravují.