Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2019/2020, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Mezinárodní teritoriální studia (0312VD200010)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (P0312D200010)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. K doktorskému studiu na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK) mohou být přijati uchazeči, kteří řádně ukončili vysokoškolské studium v magisterském studijním programu. Tuto skutečnost doloží nejpozději při zápisu ke studiu vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

   2.  Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka a dvou dalších cizích jazyků (tj. mimo mateřštinu uchazeče), které jsou relevantní pro disertační výzkum, a to minimálně na úrovni vysokoškolského zápočtu. Znalost cizích jazyků dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, vysvědčením z jazykového kurzu apod. 

   3. Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK.

   Projekt disertační práce odevzdá uchazeč nejpozději do 30. 4. 2019 ve formě přílohy k elektronické nebo papírové přihlášce. Projekt bude mít rozsah 6-7 normovaných stran a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů. Doporučuje se, aby uchazeči svá témata předem konzultovali (písemně, resp. po dohodě ústně) s garantem doktorského studijního programu (doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., michal.kubat@fsv.cuni.cz). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly. 

   4. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit a zasadit do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

    Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Přijímací komise dospěje k celkovému bodovému ohodnocení na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu - max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu - max. 20 bodů, schopnost odůvodnění tématu a jeho zasazení do širšího badatelského kontextu - max. 20 bodů, formální úprava projektu - max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost - max. 5 bodů. 

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


   Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 10.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019 Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi studijního programu jsou schopni na základě relevantních teoretických východisek a s použitím pokročilých vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková a tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ. Jedná se především o vědecké pracovníky, vysokoškolské a středoškolské pedagogy, analytické pracovníky a specialisty ve státní správě, mezinárodních organizacích, komerční sféře apod.