Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a finance (0311VD050001)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomie a finance (P0311D050001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 7

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
   Poznámka k termínu: podávání přihlášek od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí:

   • Absolvování magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
   • Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
   • K přihlášce je kromě výše uvedených dokumentů nutné přiložit:
    • Životopis (strukturovaný se seznamem vědeckých publikací).
    • Podrobné výpisy známek z celého vysokoškolského studia.
    • Doktorandský projekt napsaný v angličtině zahrnující téma dizertační práce (minimální rozsah 3 normostrany).
    • Abstrakt doktorandského projektu (max. 200 slov).
    • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni C2 (není vyžadováno u rodilých mluvčích).
   • Doporučené přílohy:
    • Jeden doporučující dopis případného školitele uchazeče napsaný přednostně akademikem či ekonomem přidruženým k IES FSV UK.
    • Jeden akademický doporučující dopis.
    • Případné další relevantní dokumenty (jako dodatečná doporučení nebo potvrzení jazykových znalostí). Jejich ohodnocení v přijímacím řízení záleží na rozhodnutí komise.
   • Upřesnění pro akademická doporučení:
    • Akademická doporučení by měla být přiložena k samotné přihlášce a také zaslána emailem garantovi doktorského studia na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy prof. Evženu Kočendovi (evzen.kocenda@fsv.cuni.cz) a v kopii administrátorovi přijímacího řízení Janu Žáčkovi (jan.zacek@fsv.cuni.cz).
    • Dopis případného školitele by měl obsahovat vyjádření ochoty podílet se na vedení uchazeče během doktorandského studia v případě úspěšného složení přijímací zkoušky.
    • Druhý dopis by měl být napsán akademikem, který je schopen ohodnotit akademické a profesní schopnosti uchazeče.
   • V případě listinné formy přihlášky je nutné zaslat dokumenty poštou na adresu: Marie Stanovská (marie.stanovska@fsv.cuni.cz), Studijní oddělení Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

   Dále vizte Informace o přijímacím řízení

   Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce a je rozdělena do dvou částí:

   • Písemné zkoušky z mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie nebo financí. Uchazeč si vybere dva z výše uvedených předmětů a z těch píše písemný test.
   • Pohovor před komisí zaměřený na výzkumné schopnosti včetně posouzení předloženého doktorandského projektu a ukázky z dosavadního výzkumu (odborné studie, články, diplomová práce, další aktivity). Posuzuje se rovněž motivace a celková zralost kandidáta. Pohovor je veden v angličtině, čímž je prověřena schopnost uchazeče používat odbornou ekonomickou angličtinu. Velmi dobrá znalost odborné angličtiny je nutnou podmínkou přijetí.

   Písemná část zkoušky tvoří 50 % výsledného bodového hodnocení. Zbylých 50 % připadá na část ústní. Celkem může uchazeč obdržet 100 bodů. V písemné části zkoušky je předem dáno bodového hodnocení každé otázky. Maximum bodů za každou otázku se přidělí pouze v případě plně správného zodpovězení a 0 bodů v případě chybné odpovědi. V písemné části zkoušky může uchazeč získat maximálně 50 bodů. V ústní části zkoušky může uchazeč získat rovněž maximálně 50 bodů. Komise hodnotí kvalitu, originalitu a zpracování předloženého projektu disertační práce (max. 20 bodů) a schopnost kandidáta prezentovat a obhájit zamýšlený výzkumný záměr (max. 15 bodů). Dále je bonifikováno uvedení konkrétnější představy o obsahu studia a plánované disertační práce, včetně konzultace návrhu disertace se svým potenciálním školitelem a jeho souhlasu s vedením plánovaného doktorského projektu (max. 15 bodů). Komise dospěje k výslednému bodovému hodnocení součtem bodů z obou částí zkoušky.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Více informací najdete na webu Institutu ekonomických studií.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 10.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doporučenou základní literaturou pro přípravu na přijímací zkoušky tvoří pokročilejší učebnice ekonomie. Přijímací testy jsou univerzální, nezávislé na uvedených učebnicích. Od uchazečů se očekává, že mají dobré znalosti i z formálních i matematických nástrojů analýzy a jsou schopni tyto znalosti aplikovat v ekonomii a ekonometrii.

    

   • Mikroekonomie (kapitoly 1-15 a 19 Mas-Colell, Whinston, nebo odpovídající kapitoly z Gravelle-Rees či Varian)
   • Makroekonomie (např. Romer)
   • Ekonometrie (např. Kmenta)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorský program je orientován na ekonomickou teorii a její aplikaci v ekonomických a finančních analýzách. Program se zaměřuje na modelování a analýzu ekonomických procesů a chování ekonomických agentů za pomocí užití moderních mikroekonomických, makroekonomických, ekonometrických a finančních nástrojů. Absolventi programu mají odborné znalosti ve výše uvedených disciplínách, které je připravují na práci expertů v mezinárodních organizacích, akademiků, ekonomů centrálních bank a jiných finančních institucí.