Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Teritoriální studia (0312RA200011)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Teritoriální studia (B0312A200011)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 140
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  212 / 314

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní program má specializaci Teritoriální studia, není nutná její volba.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Teritoriální studia jsou interdisciplinárním programem se silným zázemím v moderních dějinách jako východiska pochopení základních souvislostí současného světa. Program pokrývá oblast severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje dění od 19. století po současnost s důrazem na období po roce 1945.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky NSZ, a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5, jednak integrovaný test se třemi částmi realizovaný na fakultě:

   1. test z moderních dějin, reálií a současných problémů Severní Ameriky, Evropy a Eurasie - max. 70 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,23

   2. test z jazyka 1 (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2019/2020“) – max. 60 bodů, váha celkovém v percentilu 0,2

   3. test z jazyka 2 (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2019/2020“) max. 20 bodů, váha v celkovém percentilu 0,07.

   O přijetí uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích přijímacích zkoušek, vynásobených vahou dílčí zkoušky v celkovém percentilu. Uchazeč musí z každého testu získat alespoň jeden bod.

   NSZ zabezpečuje SCIO v těchto termínech:

   NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice, http://ims.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo emailem na scio@scio.cz.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším průměrným percentilem získaným z obou výše uvedených testů. Hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů

   „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2019/2020“

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR a schopnost porozumění psanému textu.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doporučená literatura, model. otázky:

   A. Encyklopedická literatura:

   • M. Pečenka, P. Luňák a kol. Encyklopedie moderní historie, Praha, Libri 1995

   • F. Honzák, M. Pečenka, J. Vlčková, Evropa v proměnách staletí, Praha, Libri 1995

   • Josef Opatrný, Amerika v proměnách staletí. Praha, Libri 1998

   • Peter Teed, Moderní oxfordský slovník 20.století, Praha, Iris, Knižní klub 1994

   • Cuhra J., Ellinger J., Gjuričová A., Smetana V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha-Litomyšl, Paseka 2006

   B. Tématicky zaměřená literatura:

   • Raymond Aron, Historie 20.století, Praha, Academia 1996

   • Paul Kennedy, Vzestup a pád velmocí, Praha, Lidové noviny 1996

   • Evropská unie od A do Z, Praha UK, Karolinum 1997

   • Petr Luňák, Západ. Spojené státy a Západní Evropa, Praha, Libri 1997

   • Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989, Praha, Libri 2000

   Odborný test je zaměřen na Severní Ameriku, západní Evropu, německy mluvící země, Balkán, střední Evropu, postsovětský prostor a Evropskou unii. Další oblasti se mohou objevit pouze v takové souvislosti, která je dominantně spojuje se zeměmi výše zmíněných teritorií. V tomto teritoriálním rozmezí zkoumá znalost moderních dějin 20. století a současnosti, geografii, politiku, ekonomiku a hlavní sociální a kulturní problémy.

   Ukazkové testy

   Ukázkové testy viz https://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-273.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace k přípravnému kurzu naleznete na stránkách institutu http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského programu Teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.