Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Česko-německá studia (0312RA200012)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Česko-německá studia (B0312A200012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  25 / 49

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem double-degree programu Česko-německá studia, jehož absolventi získají bakalářský diplom na FSV UK a na Universität Regensburg) je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace (jazykověda, literární věda, vědy o kultuře, politika a dějiny a právo a hospodářské dějiny). Díky rozdělení kreditů do jednotlivých disciplinárních modulů je dosaženo velmi rovnoměrného záběru studia skrze jmenované směry společenských věd a studenti jsou schopni odborného vhledu do nich. Nedílnou součástí studia je praxe, který vyžaduje aplikaci nabytých znalostí v odborném německojazyčném pracovním prostředí. Studijní program předpokládá roční studijní pobyt na Universität Regensburg ve druhém či třetím roce studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky NSZ, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta c), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5, a jednak výsledky integrovaného testu se třemi částmi:

   1. Test z němčiny (úroveň B2) – max. 30 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,14

   2. Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18

   3. Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18 (společnost, politika, hospodářství, kultura)

   NSZ zabezpečuje SCIO v těchto termínech:

   NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

   O postupu uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích testů, vynásobených vahou dílčí zkoušky v celkovém percentilu.

   Podmínkou pro splnění podmínek přijímacího řízení, je účast ve všech částech přijímací zkoušky. Uchazeč tedy musí z každého testu získat alespoň jeden bod.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším celkovým percentilem. Hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Německé a česko-německé dějiny 19. a 20. století:

   • WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po dnešek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2008, 583 s. ISBN 978-80-87029-43-5.

   • MÜLLER, Helmut M, Karl-Friedrich KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 609 s. ISBN 80-7106-188-3. (vybrané kapitoly)

   • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 1109 s. ISBN 80-7203-612-2. (vybrané kapitoly)

   • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 6. vyd. Praha: Paseka, 1999, 328 s. ISBN 80-7185-257-0. (vybarné kapitoly)

   - větší důraz je kladen na 20. století

   Německé a česko-německé reálie:

   V rámci této části přijímací zkoušky je ověřena znalost politických reálií, základní znalost politického systému SRN a hospodářského vývoje. Pro přípravu doporučujeme pravidelně sledovat média - především německá (např. www.tagesschau.de, www.welt.de, www.faz.de). Základní fakta lze nalézt v publikaci Fakta o Německu.

   Jazyková zkouška:

   Příprava této části zkoušky je v kompetenci Kabinetu jazykové přípravy FSV UK, kde naleznete podrobnosti k přijímací zkoušce a jazykové testy z minulých let. Obtížnost zkoušky odpovídá stupňům znalosti B2/C1.

   Ukázkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace k přípravnému kurzu naleznete na stránkách institutu http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi binacionálního bakalářského studijního programu Česko-německá studia/ Deutsch-Tschechische Studien (součásti programu Internationale territoriale Studien), soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni německé, české i mezinárodní, v Německu např. v magisterských programech Osteuropastudien, Ost-West-Studien, Interkulturelle Europa-Studien aj. Na české straně především v navazujících magisterských oborech UK FSV, jmenovitě na katedře německých a rakouských studií.