Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2019/2020, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Politologie a mezinárodní vztahy (0312RA200008)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie a mezinárodní vztahy (B0312A200008)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 180
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  223 / 673

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium bakalářského cyklu programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako programu, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky dvoukolové:

   První kolo:

   O postupu do druhého kola rozhodují výsledky NSZ,  (obecné podmínky přijímacího řízení - varianta c), a to konkrétně test Obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   NSZ zabezpečuje SCIO v těchto termínech:

   NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019

   InformaceI o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

   Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola na písemné testy organizované fakultou.

   Druhé kolo:

   a) Přepočtený výsledek testu OSP je konstruován tak, že minimální percentil postačující pro postup do druhého kola odpovídá hodnotě 0 bodů a nejvyšší možný percentil 100 hodnotě 35 bodů. Přepočet mezilehlých percentilů odpovídá přímce položené mezi těmito dvěma extrémy (pro formální vzorec viz příloha) - max. 35 bodů

   Přepočet percentilu z 1. kola přijímacího řízení pro 2. kolo na PMV:

   Formální vzorec pro přepočet:

   Body přepočtené =(OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *35

   kde:

   OSP(i) značí – percentil jedince i v OSP

   OSP(min) značí – nejnižší percentil z OSP, který postačuje pro postup do druhého kola

   b) Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky- max. 35 bodů

   Celkový výsledek: součet bodového přepočtu percentilu OSP z prvního kola a bodů z integrovaného testu. Uchazeč se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky.

   Výpočet celkového počtu bodů i-tého uchazeče lze tedy zapsat následovně:

   kde: Y(i)=OT(i) + ((OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *35)

   Y(i) značí celkový počet bodů uchazeče i

   OT(i) značí počet bodů z integrovaného testu (viz popis výše)

   Poznámka: uchazeč se musí zúčastnit obou kol (tj. jak testu OSP SCIO, tak integrovaného testu kulturně historického). Neúčast ve druhém kole vede k vyřazení uchazeče.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů v druhém kole.Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo emailem na scio@scio.cz.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2019 Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program , v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   • DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

   • FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

   • HEYWOOD, Andrew. (2004). Politologie. Nakladatelství Eurolex Bohemia, 482 s. ISBN 80-86432-95-5.

   • HEYWOOD, Andrew. (2005). Politické ideologie. Nakladatelství Eurolex Bohemia, 339 s. ISBN 80-86861-71-6.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

   • ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002). Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.

   • Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.