Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství pro 1. stupeň základní školy (0113TA300005)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300005)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem studia je připravit motivované, samostatné a angažované učitele pro 1. stupeň ZŠ. Vybavit je, vzhledem ke specifice oboru, širokým spektrem klíčových profesních znalostí, dovedností a kompetencí nezbytných pro profesionální vstup do profese, řízení učebních procesů žáků v podmínkách společného vzdělávání, týmovou práci a pro jejich další profesní rozvoj. Cílem je vést studenty k reflektivnímu, badatelskému přístupu k učitelské profesi a ke každodenní pedagogické praxi. 

   Těžiště studia leží v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složce přípravy včetně gradačního systému reflektovaných pedagogických praxí. Učební plán zahrnuje také předměty, které poskytují odborný základ širokého spektra jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy. Studenti mají ve studijním programu v souladu s rámcovými požadavky prostor pro tvorbu závěrečné práce, která má teoretickou a empirickou část.

   Důležitou složkou studia je volba hlubšího zaměření studenta na jednu z výchov. Toto zaměření je tvořeno strukturovaným souborem provázaných studijních předmětů, které umožní studentům individuální profilaci a hlubší studium ve zvolené oblasti. Studium zvoleného zaměření je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

   Uchazeč o přijetí do magisterského studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ by měl být připraven na specifikum tohoto studia, orientovaného mimo jiné na výchovy. Při přijímacím řízení uchazeč sice neabsolvuje talentové zkoušky z hudební, tělesné, výtvarné výchovy, avšak v případě přijetí by měl počítat s faktem, že tyto disciplíny, vyžadující speciální dovednosti, bude v rámci své profesní přípravy studovat. Mimo jiné bude muset v rámci studia hudební výchovy zvládnout základy hry na klavír.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. kolo:

   Písemný test: Test obecných studijních předpokladů, max. počet bodů 40. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy. Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Test trvá 28 min. Hlásí-li se uchazeč na obě formy studia (prezenční i kombinovanou), vykoná písemnou zkoušku pouze jednou, výsledek se mu započte do druhé formy studia.

    

   Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

    

   Do 2. kola přijímacího řízení postoupí 70 uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího bodového ohodnocení v testu. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna nejpozději den po konání písemné zkoušky. 

    

   2. kolo:

   Ústní zkouška: Pohovor zjišťující orientovanost v oboru, všeobecný kulturní rozhled včetně posouzení mluveného projevu bez vady řeči a schopnost logického a kritického myšlení.

   Oblasti pohovoru:

   A) Učitelská profese a učitelská zkušenost: max. 15b.
   B) Pojímání dítěte a dětství: max. 15b.
   C) Orientace v oboru a současném školství na základě předloženého seznamu prostudované odborné pedagogicko-psychologické literatury: max. 20b. V případě, že uchazeč seznam nepředloží, je ohodnocen 0 b. Uchazeč je povinen předat seznam literatury při příchodu k ústní komisi. Pozdější předání nebude akceptováno.

   Ústní zkouška max: 50 b.

   Hlásí-li se uchazeč na obě formy studia, vykoná ústní zkoušku pro každou formu studia.

   Celkem max: 90 b.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Uchazeč je schopen absolvovat studijní obor z hlediska požadavků tělesné výchovy; tuto skutečnost dokládá potvrzením lékaře. Doporučený formulář je dostupný na adrese http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-231.html.

   Potvrzení logopeda a potvrzení lékaře o schopnosti absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy (během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni) je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Kvalita a relevantnost seznamu prostudované literatury je součástí hodnocení orientace v oboru ve 2. kole přijímací zkoušky. Doporučujeme uchazečům vytvořit seznam prostudované literatury na základě podrobného studia relevantních informačních zdrojů a případné konzultace se zkušenými učiteli.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kvalifikován k učitelské činnosti na 1. stupni ZŠ v podmínkách pluralitního, veřejného, soukromého a alternativního vzdělávacího systému, v zájmových a vzdělávacích institucích organizujících činnosti pro děti mladšího školního věku. Má předpoklady k dalšímu profesnímu růstu, včetně doktorského studia v oboru pedagogika.