Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a finance (6201T009)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomické teorie (N6201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 80
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  67 / 112

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu:

   Studijní obor se specializacemi:

   • Specializace ekonomická teorie a modelování
   • Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví

   Volba specializace probíhá při zápise do studia.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem magisterského studijního oboru Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.

   Obor obsahuje povinné předměty rozšiřující obecné znalosti pokročilé mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále umožňuje užší specializaci v jedné ze dvou oblastí: 1) ekonomické teorie a modelování, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy. Každá ze specializací obsahuje daný počet povinně-specializačních kurzů.

   Studenti mají široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě témat, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, bankovnictví, oceňování aktiv, podnikovým financím, analýze podnikových dat, aplikované mikroekonomii, rozvojové ekonomii, ekonomii zdravotnictví, ekonomii energetického sektoru či ekonomii hospodářské soutěže.

   Relevanci odborných znalostí pro praxi zajišťuje fakt, že celá řada vyučujících má aktuální profesní zkušenosti z finančního a podnikového sektoru, centrálního bankovnictví, konzultantského sektoru, včetně zkušeností z pohledu obchodního práva a finanční regulace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

   Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny a zároveň neabsolvovali žádný vysokoškolský studijní program akreditovaný v českém jazyce, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15.5.2019.

   Informace o rozsahu výuky příslušných předmětů lze získat na internetové adrese http://ies.fsv.cuni.cz/ v sekci Zájemci o studium/Přijímací řízení.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 04.07.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, resp. program, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2018/2019 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkanka FSV UK na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního programu B6201 Ekonomické teorie, kteří ve studiu studijního programu B6201 Ekonomické teorie dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

   Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

   Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů a podnikových procesů v bankách, finanční a datoví analytici investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy).

   Typické uplatnění:

   • centrální banky: ČNB, ECB

   • komerční banky: ČSOB, KB, ČS, UniCredit, Moneta, Raiffeisenbank

   • finanční sektor: Moodys, Wood and Company, Patria, PPF, Penta

   • konzultační společnosti: McKinsey, BCG, Grant Thornton, AT Kearney

   • poradenství: Deloitte, KPMG, EY, Accenture, PwC

   • analytici: ČEZ, innogy, O2

   • mezinárodní organizace: Evropská komise, MMF, Světová banka, Evropská investiční banka, EIOPA

   • veřejný sektor: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, CzechTrade

   Podrobný přehled zaměstnavatelů: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/43

   Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní magisterské nebo doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských a i světových univerzitách. Příklady za posledních 5 let: Princeton University, Columbia University, University of Oxford, University of Cambridge, LSE, UCL, London Business School, University of Washington, University of Amsterdam, University of Zürich, Peking University.