Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a finance (6201R009)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomické teorie (B6201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 150
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), viz http://bit.ly/DODFSV, 18.1. 2019, 7.6.2019
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  157 / 319

  • Na tento program/obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
   Poznámka k termínu: Studijní obor bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

   Student bakalářského programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje čtyřsemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy musí student dále absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie.

   Klíčovou specializovanou podoblastí, která je povinná pro studenty, je finanční ekonomie. Studenti se však specializují i na ekonomii evropské integrace a absolvují povinné kurzy z oblasti práva a ekonomie. Dále mají studenti prostor profilovat se zcela dle svého zájmu v oblastech finančního účetnictví (vč. teorie oceňování aktiv), finančních trhů, veřejné ekonomie (vč. ekonomie trhu práce), mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie.

   Kompatibilitu s minimálně vysokým evropským standardem zajišťuje fakt, že studijní program si vydobyl reputaci nejnáročnějšího programu v ekonomii v ČR (mj. IES FSV UK je v letech 2011-2015 kontinuálně hodnocena jako nejlepší ekonomické škola v ČR, zdroj: žebříček Hospodářských novin). Srovnatelnost se vzděláním na vysoké evropské úrovni potvrzuje i množství výměnných bakalářských studentů z předních evropských univerzit (Toulouse School of Economics, Paris I Sorbonne, Mannheim, Bonn, Humboldt, Bologna, Amsterdam, Helsinki, UCL Louvain) a i z neevropských univerzit (mj. Australian National University, Peking HSBC Business School).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Každý uchazeč musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP) a (2) test Matematiky (MAT). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech:

   NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019

   NSZ Matematika: 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019

   Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

   Jako plnohodnotnou náhradu za testy  NSZ OSP a NSZ Matematika je možné účastnit se SAT Reasoning Test nebo test ACT Composite. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilových hranice z testu NSZ OSP a  NSZ Matematika a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test nebo testu ACT Composite musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2019 (včetně). V případě testu SAT vyplňte "institutional code" na hodnotu 7280 a výsledek automaticky přijde na naši fakultu.

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů nebo zkoušku International Baccalaureate Slovak Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2019.

   Pro určení pořadí uchazečů budou jejich výsledky v testu OSP násobeny koeficientem 0,4, výsledky testu MAT 0,6. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni podle tohoto výsledného součtu a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkankou pro daný obor pro akademický rok 2019/2020. Viz Obecné podmínky část (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším průměrným percentilem. Hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Od přijímací zkoušky z NSZ je upuštěno při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

   1. Dosažení alespoň percentilu 90 v NSZ testu z Matematiky.

   2. Umístění na pozici úspěšného řešitele na 1.-5. místě v krajském kole matematické olympiády v kategorii A v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.

   3. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň složení zkoušky Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics v hodnotě alespoň 4 bodů. Zkouška Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.

   4. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň dosažení predikované nebo výsledné známky ze zkoušky International Baccalaureate Economics Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo ze zkoušky International Baccalaureate Economics Standard level v hodnotě 7 bodů. Zkouška International Baccalaureate Economics Higher level nebo International Baccalaureate Economics Standard level musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Základním cizím jazykem na oboru ekonomie a finance je angličtina, jejíž znalost nebude u přijímacích zkoušek ověřována, ale bude vyžadována již od 1. ročníku, kdy probíhá kurz „Angličtiny pro ekonomy“. Tento kurz předpokládá středoškolskou angličtinu na úrovni B2. V rámci oboru ekonomie a finance se navíc v jisté míře zadávají anglické texty již v 1. ročníku.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent oboru Ekonomie a finance prokazuje v hloubce a rozsahu stanoveném předchozími odstavci znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokazuje odpovídající znalosti matematické analýzy, statistiky a informatiky. Absolvent rovněž prokazuje znalosti adekvátní oboru zvolené profilace a doplňkovým oborům.

   Absolventi bakalářského programu typicky pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie anebo financí. Příklady za posledních 5 let (vedle mgr. programu na IES FSV UK):

   • MSc. Finance and Economics, LSE

   • MPhil. Economics, Cambridge

   • MSc. Management, Cambridge

   • MPhil. Public Policy, Oxford

   • MSc. Economics, Tilburg

   • MSc. Economics, Barcelona GSE

   • Master in Economics, Bonn

   • MSc. Quantitative Finance, Duisenberg School of Finance

   • Master in Quantitative Finance and Economics, HSG Saint Gallen

   • MSc. Business and Economics, Amsterdam Business School

   • MSc. Infonomics, University of Maastricht

   • MSc. Health Economics, Erasmus School Rotterdam

   Následně jsou absolventi, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.)