Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (0114TA3000480114TA300003)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (N0114A300048)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jedná se o studijní program (dále SP) pro vzdělávací oblasti Učitelství a Tělesná výchova a sport, kinantropologie, který vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. SP je navazujícím studiem, prostřednictvím kterého absolventi získají základní teoretické znalosti a oborové dovednosti v humanitních vědních oborech (filosofie a historie sportu), oborech společensko-vědních (psychologie, sociologie a pedagogika sportu) a v souboru spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie) a také z disciplín mezioborových (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně a jednotlivé didaktiky stěžejních sportovních aktivit.
   Studiem v navazujícím magisterském studiu studijního programu Učitelství tělesné výchovy jsou jejich znalosti v jednotlivých oborech dále prohlubovány, studenti jsou seznamováni s širším teoretickým zázemím v oblastech pedagogicko-psychologického základu, univerzitního i oborově specifického základu. V předmětech oborových didaktik základních sportovních odvětví prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních činnostech učitele tělesné výchovy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj) (0 - 200 bodů)(volbu jazyka si uchazeč určí při podání přihlášky)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

    Celkem možno získat:                                                0 - 600 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 06.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 19.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek z tématických okruhů: Společensko-vědní základy tělesné výchovy a sportu; Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Teorie a základy didaktiky; Geografie.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Učitel tělesné výchovy na všech typech středních a středních odborných škol včetně druhého stupně základních škol
   Učitel tělesné výchovy, sportovní přípravy a trenér sportovní specializace
   Osoba samostatně výdělečně činná v oblastech poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
   Odborný poradce, konzultant pro výchovu ke zdraví nebo výchovu v přírodě