Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (7504T276)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 20

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Posláním studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie je odborná a pedagogická příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

   Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky, kompetenčně a aplikačně orientovaného pedagogického přístupu k informačním a komunikačním technologiím a vedení informační výchovy v tomto směru v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s danými technologiemi a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání. Studijní obor je však prioritně orientován na přípravu absolventů jako učitelů předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání.

   Bližší informace lze nalézt na stránkách katedry http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=286

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1. Praktická zkouška z informační a komunikační technologie - max. 30 bodů.

   2. Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 bodů.

   Celkem max. 60 bodů.

   Přijímací zkouška z informační a komunikační technologie má praktickou formu. Svým pojetím je orientována na práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a multimédií, algoritmizaci a programování, databáze a design webových stránek. Přijímací zkouška ověřuje znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti architektury výpočetních systémů, programového vybavení počítačů, datových a přenosových sítí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí, databázových a informačních systémů, zpracování a prezentaci textových, číselných a grafických dat, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování a tvorby multimediálních aplikací. Maximální počet je 30 bodů. Délka trvání testu je 75 min.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut.
   Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/OBUZ17.html). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Vysokoškolské učebnice nebo učební texty a materiály s tématy: práce s daty textové a číselné povahy, tvorba a úprava grafiky a multimédií, algoritmizace a programování, databáze a design webových stránek, architektura výpočetních systémů, programové vybavení počítačů, datové a přenosové sítě, služby a stavební prvky počítačových sítí, databázové a informační systémy, zpracování a prezentace textových, číselných a grafických dat, vývoj základních programových konstrukcí, zpracování a tvorba multimediálních aplikací. Z publikací lze uvést například:

   BROOKSHEAR, G. Informatika. Brno: Computer Press, 2013.

   CASTRO, E., HYSLOP, B. HTML5 a CSS3. Praha: COMPUTER PRESS, 2012.

   HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, 2009.

   SÝKOROVÁ, K. ECDL. Brno: Computer Press, 2012.

   RAY, D. S., RAY, E. J. Unix, podrobný průvodce. Praha: Grada, 2009.

   VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 2008.

   VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Praha: Grada, 2011.

   SCHILDT, H. Java: The Complete Reference. Oracle Press, 2014.

   POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test z pedagogiky a psychologie bude zveřejněn na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie získal příslušné profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni základních škol a na školách středních v daném oboru a umožňují mu další profesní růst včetně doktorského studia.