Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis — Učitelství geografie pro střední školy (7504T216 / 7504T194) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Studijní obor je navazujícím magisterským programem, určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd ČR, archivy, muzea). Je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí, získaných v bakalářském studiu, o specializované obory, mezi něž náleží na jedné straně disciplíny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium více zaměřuje na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - geografie

   Studijní obor Učitelství geografie pro střední školy umožňuje získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) především na středních školách a víceletých gymnáziích. Absolventi jsou připraveni působit rovněž ve sféře neformálního vzdělávání (např. v informačních centrech, v centrech ekologické výchovy, ve správách NP a CHKO, v nadacích podporující vzdělávání, paměťových institucích – muzeích, archivech apod.) a díky osvojení rozsáhlých poznatků a metodologie fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a geoinformatiky jsou absolventi způsobilí uplatnit se i v orgánech územní správy a samosprávy, v neziskových organizacích i v privátní sféře (např. v oblasti cestovního ruchu či regionálního rozvoje).

   Absolventi mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu Obecné otázky geografie nebo v dalších geografických doktorských studijních programech. Více informací viz: http://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/; https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/soubory-ke-stazeni/letak-ucitelstvi-pro-ss-verze-4-final.pdf; https://www.geografienasbavi.cz/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Přijímací zkouška je písemná a vychází z obsahu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/) Testové otázky jsou uzavřené a jednoduché otevřené. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění a základní znalost latiny. Délka testu je 60 min.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - geografie

    Přijímací zkouška je písemná a vychází z obsahu bakalářského studijního programu Geografie, oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání (https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/soubory-ke-stazeni/letak-ucitelstvi-bc-verze-5-final.pdf). Testové otázky jsou uzavřené a jednoduché otevřené. V testu se ověřují znalosti získané v průběhu bakalářského studia geografie, resp. základy fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a geoinformatiky, dále pak uplatnění geografického myšlení při řešení problémů společnosti a přírody a jejich interakcí v různých geografických měřítcích (lokální, regionální, globální), znalosti místopisu, porozumění klíčovým geografickým konceptům. Délka testu je 60 min.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - geografie

   Doporučená literatura: viz literatura k povinným předmětům studijního plánu v oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání, která je zveřejněna v sylabech jednotlivých předmětů v SIS.

   Ukázka modelového testu bude zveřejněna na https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/zakladni-informace-o-prijimacim-rizeni-do-nms   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni ZŠ a na školách středních ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia).

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - geografie

   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geografie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie.