Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Studia občanského sektoru (6107T026)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek):

   DOHNALOVÁ, Marie, Lenka DEVEROVÁ, Kateřina LEGNEROVÁ a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, 2015. (1 otázka)
   FRIČ, PAVOL (ed.): Občanský sektor v ohrožení? Praha: SLON, 2016 – kapitola 1. (2 otázky)
   SKOVAJSA, M. a kol.: Občanský sektor. Praha: Portál, 2010, kapitola 1. a 3. (2 otázky)

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 27.05.2019 Do: 31.05.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.06.2019Do: 14.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1547.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.