Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filosofie v kontextu humanitních věd (0223TA100008)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Filosofie v kontextu humanitních věd (N0223A100008)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii a na teorii literatury. Výuka je vedena v českém jazyce. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. Cílem studia je připravit studenty na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.
   Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). Komise posuzuje kvalitu předloženého seznamu, schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat. Uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Filosofie v kontextu humanitních věd.

   Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 27.05.2019 Do: 31.05.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.06.2019Do: 14.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1542.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   U absolventů se předpokládá další postgraduální studium v některém z badatelských zaměření oboru, a to buď v České republice, nebo v zahraničí. Kromě průpravy pro další profesionální bádání poskytuje studium díky nabízeným cizojazyčným přednáškám, možnostem zahraničních studijních pobytů a hlubšímu seznámení s intelektuálními kořeny evropské kultury a vědy uplatnění v rámci společenských, politických či kulturních institucích doma i v zahraničí.