Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Antropologická studia (0314TA250004)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Antropologická studia (N0314A250004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 18.08.2019
   Poznámka k termínu 2: Termín pro podání přihlášky k zářijovému přijímacímu řízení. Pro přihlášky podané do 31. března 2019 se přijímací zkouška koná dne 29. května 2019.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii a sociolingvistice. Od druhého semestru studia si studující volí jednu ze tří specializací (sociokulturní antropologii, filozofickou antropologii či historickou antropologii) a tomu odpovídající povinné a povinně volitelné předměty. Struktura předmětů jednotlivých specializací je podobná a zohledňuje badatelské zaměření garantů předmětů. Povinné předměty každé ze specializací nicméně pokrývají tematickou šíři typickou pro studijní program v dané oblasti vzdělávání.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

   1. ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.
   2. ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007.
   3. IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.09.2019 Do: 09.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.09.2019Do: 20.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1543.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Student navazujícího studijního programu Antropologická studia získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Absolvent jakýchkoli specializačních modulů programu kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod.