Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Genderová studia (6107T014)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 18.08.2019
   Poznámka k termínu 2: Termín pro podání přihlášky k zářijovému přijímacímu řízení. Pro přihlášky podané do 31. března 2019 se přijímací zkouška koná dne 27. května 2019.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studia je připravit absolventky a absolventy pro další působení jak v teoreticko-výzkumné, tak v prakticko-politické a poradenské oblasti, neboť toto studium klade důraz jak na teoretické vzdělání a analytické dovednosti, tak i na schopnost jejich aplikace v praxi. Kombinuje znalost současných diskusí k daným otázkám ve světě se znalostí konkrétních kulturních, sociálních a politických problémů v České republice a způsobů jejich řešení.

   Pojem gender označuje jeden z centrálních principů sociální organizace a produkce významů. Studia genderu zkoumají především mechanismy, jakými gender v lidské kultuře poznamenává sociální instituce, vztahy mezi lidmi, jazyk, vědu, technologii, umění, sexualitu atd. Zkoumá se vznik a vývoj genderového řádu v určitých kulturách a společenstvích, způsoby jeho naturalizace, jeho internalizace prostřednictvím socializace a sociální kontroly, zahrnující mj. i jeho somatizaci, symbolické násilí apod.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

   1. RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. (celá kniha)
   2. HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. (celá kniha)
   3. GIDDENS, A. Sociologie. Sociologie/Anthony Giddens; aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem; přeložil kolektiv překladatelek ve složení Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando pod vedením Blanky Knotkové-Čapkové. 2013. (kapitola Sexualita a gender)

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.09.2019 Do: 09.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.09.2019Do: 20.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1540.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent či absolventka má schopnost orientovat se v odborné literatuře, včetně filozofické, a pracovat s nejnovějšími metodologickými postupy používanými ve světě, umí koncipovat a plánovat praktickou realizaci politiky rovných příležitostí a navrhovat postupy přispívající k odstraňování genderových nerovností a stereotypů v oblasti vzdělávání, v médiích, na pracovním trhu, apod. Absolventka či absolvent mají tyto odborné kompetence: základní znalosti potřebné k provádění komplexní analýzy a výzkumu sociálních jevů z genderového hlediska a schopnost kombinovat přístupy jednotlivých disciplín k těmto jevům, znalosti umožňující kritickou a konstruktivní analýzu genderových dopadů rozhodovacích procesů a konkrétních opatření. Absolventi se uplatní v oblasti sociální analýzy a koncepční činnosti, koncepce výzkumných projektů, vzdělávání v genderových studiích a orientace a poradenství v legislativě EU týkající se rovných příležitostí mužů a žen. Předpokládá se široké uplatnění absolventů v institucích na úrovni ústřední (celostátní: ministerstva), krajské nebo místní (městské a obecní) správy, v expertních skupinách EU apod., v institucích povahy ziskové i neziskové (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, obecní, nadační a jiné nestátní organizace) a ve vědecké a výzkumné oblasti.