Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Elektronická kultura a sémiotika (0321TA180002)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Elektronická kultura a sémiotika (N0321A180002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2019
   Termín podání přihlášky 2: 18.08.2019
   Poznámka k termínu 2: Termín pro podání přihlášky k zářijovému přijímacímu řízení. Pro přihlášky podané do 31. března 2019 se přijímací zkouška koná dne 30. května 2019.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti: fenoménům současnosti nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. SP je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu). Takto definovaný program se odlišuje především v důrazu, který klade na tradiční pojímání komponované promluvy a jejího afektivního efektu.
   SP je ukotven ve dvou oblastech vzdělávání, jednak ve filologii (v důrazu na literární teorii, komparativním pohledu na porozumění sdělení v kulturním horizontu literárního kánonu, rétorice a teorii mluvních aktů), jednak na mediálních a komunikačních studiích. Zde je kladen důraz na sémiotiku médií a na jejich teorii. SP tedy vychází z literární teorie, z vizuálních studií, ze sémiotiky médií, z filosofických předpokladů mediality (v rétorice, poetice a v teorii žánrů), ze studií paměti a ze sociologie nových médií.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

   1. BARTHES, R.: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
   2. CHATMAN, S. B.: Příběh a diskurz: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008. s. 328.
   3. FISKE, J: Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. 319 s.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.09.2019 Do: 09.09.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.09.2019Do: 20.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1539.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent disponuje důkladnými znalostmi z oblasti médií a mediální komunikace, znalostmi metod patřičnými pro analýzu společenských jevů, metodami analýzy mediální komunikace. Orientuje se v sémiotické, naratologické a rétorické analýze mediálních sdělení a mediální komunikace. Absolvent umí provádět literárněvědnou analýzu textu a to z hlediska všech jejich sémantických rovin. Absolvent umí detailně a důsledně analyzovat literární text. Absolvent se orientuje v pojmosloví klasické poetiky a rétoriky. Absolvent je schopen pohotově a poučeně porozumět sémiotickému systému komunikace, dokáže se přesvědčivě, logicky a odborně kvalifikovaně veřejně vyjadřovat s vědomím vědecké zodpovědnosti za svou komunikaci.
   Vzhledem k získaným teoretickým, metodologickým a praktickým kompetencím se absolventi studia mohou uplatnit v celé škále oborů, které se zaměřují jak na teoretickou reflexi a intepretaci mediálních sdělení a komunikačních procesů, tak na jejich přímý rozvoj v rámci organizací, agentur a studií. S ohledem na oblast filologického vzdělání a získání širokých interpretačních literárněvědných dovedností se mohou též uplatnit na pracovištích vědeckých ústavů, v kulturních institucích, neziskových organizacích, s ohledem na mediální průpravu ale také v audiovizuální sféře, v reklamních a v PR agenturách. S ohledem na získané poznatky a interpretační dovednosti se mohou uplatnit jako mediální analytici. Díky literárněvědné, rétorické a poetologické průpravě představují jejich analytické schopnosti v České republice unikátní dovednosti. Jelikož absolventi tohoto SP disponují doposud nepřítomnou teoretickou způsobilostí a interpretačními dovednostmi (aplikovanou naratologickou analýzou mediálních sdělení a komunikačních sítí - tento metodický a analytický postup není zatím na vysokých školách v České republice přednášen), snadno zaplní bílé místo na trhu práce.