Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7504R235)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  30 / 91

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací řízení do jednooborového studia je dvoukolové:
   1) Oborový test a test vizuální gramotnosti (30 bodů)
   2) Praktická oborová zkouška (50 bodů)

   Maximální počet dosažených bodů v obou kolech celkem: 80 bodů

   Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření:

   a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury
   b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů
   c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření  

   1. kolo
   oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů
   test vizuální gramotnosti, bodové rozpětí: 0-16 bodů   
   celkem nejvíce 30 bodů 

   Maximální počet postupujících do druhého kola: 40

   2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–50 bodů


   Popis prvního kola:

   Oborový test: 0–14 bodů

   Délka trvání testu je 21 minut.

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku. 

   Pro přípravu na oborový test doporučujeme:

   Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu.

    

   Test vizuální gramotnosti: 0-16 bodů

   Délka trvání testu je 24 minut.

   Test vizuální gramotnosti prověří orientaci uchazečů v současné vizuální kultuře, a to v oblasti percepční zrakové citlivosti, schopnosti pochopit informace a vnímat jejich různorodé kontexty a dovednosti využívat vizuální informace v komunikaci.

   Pro přípravu na test vizuální gramotnosti doporučujeme posilovat vědomé složky vizuálního vnímání, přemýšlet o společenských a kulturních souvislostech proměn běžné vizuální kultury, uvažovat o vzájemných vlivech výtvarného umění a obecné vizuality, rozšiřovat škálu vyjadřovacích prostředků vnímaných z pozice diváka i používaných ve vlastní tvůrčí práci.  

   Popis druhého kola:

   Praktická oborová zkouška:

   2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–10 bodů

   2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 10 bodech: 0–40 bodů

   Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 50 bodů

   Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek)

    

   Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí:

   Typ studia: JEDNOOBOR BC

   Příjmení, křestní jméno, adresa

   Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem příjmení uchazeče.

    

   Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1.

   Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a

   rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru.

   Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán.

   Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia.

   Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky.

   Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–10 bodů.

    

   Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–10 bodů):

   1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které

   každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí.

   3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu

   4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti.

    

   Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky:

   1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu

   2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu

   2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku

   3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu

   3. b) charakter a citlivost kresby

   3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku

   4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti

   4. b) cit pro hmotu, proporce

   4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis

    

   K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme:

   1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů

   2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod.

   3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod.

   4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění.

   K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   ŠEVČÍK, J.; ŠEVČÍKOVÁ, J. Texty. Praha: Tranzit.cz, 2010.

   TŘEŠTÍK, M.: Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského studia má rozsáhlé vědomosti v oborech dějin a teorie výtvarné kultury a umění, prokazuje schopnosti výtvarné práce v oborech kresba, malba, grafika, užitá grafika, modelování a prostorová tvorba i ve výtvarném a výchovném využití současných výtvarně-technických médií. Má znalosti o vzniku a vývoji dětského výtvarného projevu i o výtvarném projevu dospívajících, zná i možnosti jeho pozitivního ovlivňování. Orientuje se v oblastech artefiletické propedeutiky a práce s uměleckým dílem v galeriích a uměleckých muzeích. Je schopen těchto znalostí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v galeriích, uměleckých muzeích, v centrech a zařízeních mimoškolního vzdělávání a výchovy. Absolvent bakalářského studia však není kvalifikován jako učitel výtvarné výchovy pro žádný typ a stupeň škol.