Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (1014TA280004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (N1014A280004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se věnuje oblasti tzv. aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu na vrcholové, rekreační i zdravotní úrovni pro jedince s různým typem postižení a omezení. Vychází z širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblast pedagogicko-psychologickou (se zaměřením na speciální pedagogiku a etiku v oblasti aplikovaných pohybových aktivit), ale také na vědní obory spadající do kinantropologie (např. hodnocení pohybového systému a antropomotorika), a zejména pak z oborů, které umožňují získat potřebné znalosti o problematice osob se specifickými potřebami (patobiomechanika, aplikované pohybové programy pro osoby se specifickými potřebami, sportovní trénink osob se specifickými potřebami atd.). Oproti bakalářskému studiu je portfolio předmětů obohaceno o předměty zaměřené na management sportovních akcí pro osoby se specifickými potřebami, zdravotní aspekty sportu osob se specifickými potřebami a prevenci civilizačních onemocnění. Podstatnou složku SP tvoří předměty zaměřené na zpracování závěrečné práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím praxí. SP poskytuje detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává studentům i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních potřeb. Jedná se o akademicky zaměřený SP.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj) (0 - 200 bodů)(volbu jazyka si uchazeč určí při podání přihlášky)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

   Celkem možno získat:                                                    0 – 600 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 06.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 19.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů:

   Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se speciální pedagogikou a Tělesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik-protetik, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty nebo obdobných studijních programů/oborů.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek v jednom z tématických okruhů: Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Kineziologie; Speciální pedagogika

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí v této oblasti. Jedná se zejména o specialisty pro podporu aplikovaných pohybových aktivit (viz Nařízení vlády, Sb. Zákonů 275/2016), ale i například pedagogy volného času, pedagogické asistenty a konzultanty, trenéry, metodiky či organizátory a poskytovatele služeb v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Zároveň studijní program připravuje i potenciální adepty pro doktorské studium a uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. V současné době je vzhledem k inkluzivním trendům vzdělávání vysoká poptávka po nové pracovní pozici „konzultant aplikovaných pohybových a aktivit“.