Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (0114TA30A133)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (N0114A30A133)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.07.2019
   Poznámka k termínu:

   Přihláška se zadává online a platba musí být provedena do 23:59:59 31.7.2019. Studentský informační systém vygeneruje po zadání přihlášky šestimístný kód pro každého žadatele. Tento kód musí být použit jako specifický symbol pro platbu poplatku za přijímací řízení. Upozorňujeme, že když je přihláška uložena, musí být elektronicky odeslána (provede se zmáčknutím tlačítka „Odeslat“), aby byla platná. Přihláška vyplněná online se netiskne ani neposílá poštou. Žadatel, který nevyplní přihlášku náležitě nebo nedoloží zaplacení poplatku za přijímací řízení, bude upozorněn fakultou s žádostí o odstranění nedostatků v dostatečné lhůtě. Pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, přihláška bude považována za neplatnou. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

   Pro uchazče o studium v cizím jazyce nejsou vypsány přijímací zkoušky.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studijního programu je připravit odborníka (dle vybrané specializace) v oblasti sportovního nebo kondičního tréninku, který má kompetence trenérsko-metodické, psychologické, sociální, diagnostické, intervenční a osobnostně kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu pro všechny až po oblast zdravotních pohybových programů. Absolvent má dostatečné znalosti v oblasti teoretického koncipování sportovních a kondičních pohybových programů. Tyto znalosti je schopen aplikovat při tvorbě tréninkových programů a následně realizovat dané programy formou didaktické interakce se specifickou skupinou populace. Absolvent specializace Trenér je odborníkem v oblasti sportovního tréninku ve zvoleném sportovním odvětví. Absolvent specializace Kondiční trenér je odborníkem v oblasti tvorby a realizace kondičních a pohybových programů pro různé skupiny populace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Žadatel musí k přihlášce přiložit následující dokumenty: a) motivační dopis; b) zprávu sportovního lékaře, ve které lékař potvrdí, že je žadatel schopen studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu; c) doklad o vzdělání (např. u bakalářských programů ověřená kopie dokladu potvrzujícího absolvování středoškolského vzdělání; u navazujících magisterských programů ověřená kopie bakalářského diplomu); d) životopis a doporučující dopis; e) mezinárodně uznatelný certifikát dokládající znalost anglického jazyka. Všechny doklady musí být oficiálně přeloženy do češtiny nebo do angličtiny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči doloží ověřený doklad o bakalářském vzdělání, Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport.

   Doklad o vzdělání

   Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Self-financing Students (Bc and MA degree study)- https://www.ftvs.cuni.cz/FTVSEN-30.html Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6, nejpozději do 31. 7. 2019. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi nachází uplatnění především jako trenéři mládeže i dospělých ve zvoleném sportovním odvětví ve sportovních klubech, sportovních organizacích a školách se zaměřením na podporu sportu (sportovní střediska, sportovní gymnázia a sportovní akademie). Absolventi se specializací kondiční trenér se mohou uplatnit jako kondiční specialisté ve sportovních klubech a organizacích, instruktoři fitness a wellness centrech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 160000 CZK / rok