Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (0114TA300047)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (N0114A300047)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je kombinaci tělesné výchovy s vojenskou tělovýchovou. Absolventi jsou připravováni se zaměřením na vědní obory Kinantropologie tak, aby je dokázali především pedagogicky uplatnit v oblasti vojenské tělovýchovy. Studijní program vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem, a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie a pedagogika sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka) Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně, didaktiky stěžejních sportovních aktivit a didaktika vojenské tělovýchovy. Studenti se přiměřenou mírou podílejí na vědeckých a didaktických činnostech v rámci struktury FTVS UK a útvarech a zařízeních resortu Ministerstva obrany.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Vojenská tělovýchova) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj) (0 - 200 bodů)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

    Celkem možno získat:                                               0- 600 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 06.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 19.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Vojenská tělovýchova.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy umí realizovat, plánovat, a koordinovat pohybové a sportovní aktivity různých věkových a sociálních skupin populace s ohledem na jejich potřeby a místní podmínky. Osvojené poznatky, syntetické učební výstupy rozvinuté do profesních kompetencí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit u různých druhů vojsk v resortu Ministerstva obrany a ve výkonu povolání instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod.