Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (0413TA280002)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu (N0413A280002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem SP navazujícího magisterského studia oboru management tělesné výchovy a sportu je připravit studenty na práci v řídících pozicích sportovních organizací.
   Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářský program sportovního managementu a ekonomie a kompatibilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru Evropské unie.
   Cílem SP je poskytnout studentům plně kvalifikované manažerské vzdělání pro řídící pozice v oblasti sportu. Tím, že poskytuje aplikované poznatky z managementu a marketingu do kinantropologie se liší od obecných studií managementu. Realizovaná zahraniční spolupráce (např. v podobě grantu MŠMT ČR v rámci Česko-bavorské spolupráce 8E15B013) prokázala, že předkládaný SP je kompatibilní se zahraničními programy vzdělávání v oblasti managementu sportu.
   Jedná se o akademicky zaměřený obor s prvky profesní orientace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test z matematiky ( 0 - 100 bodů)

   5 příkladů (1 celý vypočítaný příklad  --- 20 bodů)

   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (0 - 100 bodů, Aj/Nj)

   10 úloh – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 10 bodů)

   3. Písemná zkouška - test odborných vědomostí (0 - 100 bodů)

   20 otázek – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 5 bodů)

   Bez přestávky mezi jednotlivými testy

   Celkem možno získat:                                               0- 300 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 06.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 19.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů:

   Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko-ekonomických oborů s doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek z předmětů  Makroekonomie a  Mikroekonomie s minimálním ziskem 10 kreditů z obou, dále pak s  doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatňuje jako
   - pracovník profesionálního aparátu neziskových organizací ve sportu – sportovních svazů a sportovních klubů, samostatných sportovních asociací,
   - řídící pracovník v profesionálních sportovních klubech,
   - pracovník marketingových a personálních úseků obchodních společností ve sportu nabízejících sportovní služby a sportovní zboží.