Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzioterapie (5342T004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 45
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  72 / 178

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studiem navazujícího oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – fyzioterapeut. Po absolvování bakalářského studijního oboru fyzioterapie je získaná způsobilost plně v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 96/2004 Sb. a související prováděcí předpisy). Studium rozšiřuje znalosti a dovednosti získané absolvováním bakalářského studia oboru fyzioterapie a zaměřuje fyzioterapeuta na poskytování specializované fyzioterapeutické péče. Za výkon povolání fyzioterapeuta – magistra se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru Fyzioterapie. Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Fyzioterapie, 0 - 500 bodů)

   100 otázek – vždy jen jedna správná odpověď  (1 otázka --- 5 bodů)

   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (0 -200 bodů)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

   8 úloh každá za 10 bodů a 6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

   Celkem možno získat:                                                         0 – 700 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 06.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2019Do: 19.06.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Dosažení bakalářského vzdělání ve studijním oboru Fyzioterapie
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je oprávněn vykonávat regulované zdravotnické povolání fyzioterapeut a je oprávněn poskytovat specializovanou fyzioterapeutickou péči v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie, kterou může vykonávat ve zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních ústavů a specializovaných pracovišť, v zařízeních sociální péče, lázeňských i sportovních. Je vybaven schopností samostatně jednat a racionálně používat široké škály fyzioterapeutických metod a postupů, včetně postupů fyzikální terapie. Je schopen posoudit efekt své terapie. Má předpoklady pro vedení praktického i teoretického vyučování studia fyzioterapie. Je vybaven znalostmi a dovednostmi v souladu s doporučeními WCPT.