Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzioterapie (5342R004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  24 / 30

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.07.2019
   Poznámka k termínu:

   Přihláška se zadává online a platba musí být provedena do 23:59:59 31.7.2019. Studentský informační systém vygeneruje po zadání přihlášky šestimístný kód pro každého žadatele. Tento kód musí být použit jako specifický symbol pro platbu poplatku za přijímací řízení. Upozorňujeme, že když je přihláška uložena, musí být elektronicky odeslána (provede se zmáčknutím tlačítka „Odeslat“), aby byla platná. Přihláška vyplněná online se netiskne ani neposílá poštou. Žadatel, který nevyplní přihlášku náležitě nebo nedoloží zaplacení poplatku za přijímací řízení, bude upozorněn fakultou s žádostí o odstranění nedostatků v dostatečné lhůtě. Pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, přihláška bude považována za neplatnou. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

   Pro uchazče o studium v cizím jazyce nejsou vypsány přijímací zkoušky.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Ve studijním oboru získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeut a jsou oprávněni poskytovat zdravotnické služby v oboru Fyzioterapie. Absolvent bakalářského studia je odborníkem v oboru fyzioterapie, který spolupracuje se všemi členy zdravotnického týmu při koordinaci a provádění diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné. Uplatnění nalezne ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, jako jsou kliniky léčebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory, ale i na dalších specializovaných pracovištích.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Žadatel musí k přihlášce přiložit následující dokumenty: a) motivační dopis; b) zprávu sportovního lékaře, ve které lékař potvrdí, že je žadatel schopen studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu; c) doklad o vzdělání (např. u bakalářských programů ověřená kopie dokladu potvrzujícího absolvování středoškolského vzdělání; u navazujících magisterských programů ověřená kopie bakalářského diplomu); d) životopis a doporučující dopis; e) mezinárodně uznatelný certifikát dokládající znalost anglického jazyka. Všechny doklady musí být oficiálně přeloženy do češtiny nebo do angličtiny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči doloží ověřený doklad o středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení), Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doklad o vzdělání

   Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce:Self-financing Students (Bc and MA degree study)- https://www.ftvs.cuni.cz/FTVSEN-30.html . Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6  nejpozději do 31 7. 2019. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   ..
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 220000 CZK / rok