Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (1014RA280009)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B1014A280009)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je kombinaci tělesné výchovy s vojenskou tělovýchovou. Absolventi jsou připravováni se zaměřením na vědní obory Kinantropologie tak, aby je dokázali adekvátně uplatnit v oblasti vojenské tělovýchovy. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie, pedagogika a management sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Neméně podstatná složka studijního programu je tvořena předměty zaměřenými na zpracování závěrečné práce, především seznámení se základními východisky a metodologickými přístupy vědecké práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických praxí.
   Studenti se přiměřenou mírou podílejí na metodických činnostech v rámci struktury FTVS UK a útvarech a zařízeních resortu Ministerstva obrany.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Talentová zkouška:

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu (0 - 300 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteříz každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. - 6.6. 2018 (řádný termín) a v náhradním termínu 17. - 19.6. 2018

   Písemná zkouška -  test obecných studijních předpokladů (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů; dohromady celý test  ----  400 bodů

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně boodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.04.2019 Do: 15.04.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.05.2019Do: 12.05.2019
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 17. 5. 2019 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent nalezne uplatnění v resortu Ministerstva obrany na základních funkcích a v oblastech tělovýchovných služeb jako pedagog volného času, instruktor, trenér v oblasti podpory zdraví. Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy, nebo v programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (pokud by již nemohl pokračovat v profesi v resortu Ministerstva obrany).